Versiunea 1.6 Termenilor & Conditiilor winmasters, ultima actualizare pe 1/11/2016

Dispozițiile cuprinse sunt in conformitate și intră sub incidența reglementarilor romane in vigoare (OUG 77/2009 și HG 111/2016)

1. Introducere generală și definiții

1.1 winmasters este o denumire de marcă a WM Interactive Limited, o companie inregistrată in Malta la 15 mai 2014, cu sediul social la Apartment 21, Charles Court (Suite 174) St Luke’s Road Pieta' Pta 1027 Malta, cu numărul de inregistrare al companiei C-65151.

1.1.1 In Romania, WM Interactive Ltd. funcționează in baza Deciziei nr. D.1278 /29.06.2016 L1160650W000194 Site-ul de operare este www.winmasters.ro. Orice referire la "Societate" sau "winmasters" sau "noi" inseamnă site-ul winmasters și WM Interactive Limited.

1.2 "winmasters T&C" sunt Termenii și Condițiile care constituie și guvernează relația contractuală, conform celor declarate aici, și pe care părțile le acceptă prin prezenta. Termenii și Condițiile winmasters sunt disponibile in diferite limbi locale, intre aceste versiuni putand exista anumite neconcordanțe, in funcție de cerințele imperative impuse de legislațiile locale. In cazul unei discrepanțe intre versiuni pentru Clientii care accesează website-ul winmasters de pe teritoriul Romaniei, prevalează versiunea in limba romană. In cazul in care pe site-ul winmasters nu este disponibilă și o versiune in limba statului de pe teritoriul căruia Clientul accesează site-ul winmasters, atunci in cazul oricăror neconcordanțe intre versiuni, va prevala versiunea in limba engleză.

1.3 Un "client" este o persoană care intră intr-o relație contractuală cu winmasters pentru utilizarea serviciilor, care s-a inregistrat personal la winmasters și care deține un cont winmasters, după ce a indeplinit criteriile descrise detaliat in clauza 2 de mai jos. Orice referire la "Tu" sau "Jucător" sau "Utilizator" sau "Client", inseamnă "Clientul", așa cum este descris mai sus.

1.4 Un "cont winmasters" este un cont deținut de un client, pentru tranzacții de bună credință, cu intenția strictă de a stabili o relație comercială normală cu winmasters și cu scopul strict de a efectua pariuri și alte tranzacții de jocuri și jocuri de noroc.

1.5 "Contractul" este o relație contractuală intre winmasters și un client și trebuie să fie intocmit in conformitate cu și guvernat de winmasters T & C adică, "Termenii și Condițiile". Orice utilizare a serviciilor oferite, inregistrarea pe site și toate pariurile acceptate de winmasters sunt supuse acestor Termeni si Condiții. Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor fi, in prealabil, aduse la cunoștință jucătorului și acesta trebuie să reconfirme acceptul său, inainte ca modificările să intre in vigoare. Orice referire la "T & C" inseamnă "Termenii si Condițiile" din acest document.

1.6 "Autoritățile guvernante" sunt autoritățile din Romania

1.7 "Legea care guvernează contractul" este legea romană, pentru Clienții care accesează website-ul winmasters din Romania.

1.8 "Locul"contractului este Romania pentru Clienții care accesează website-ul winmasters din Romania.

1.9 "Site-ul", este portalul de acces la Internet, accesibil prin intermediul adresei de internet www.winmasters.ro, unde sunt publicate toate informațiile actuale și relevante legate de funcționarea winmasters.

1.10 Noțiunea de "Card" se referă la toate tipurile de carduri indeplinind funcțiile de "plată", "taxă", "debit", "credit", "virtual" și/sau similare.

1.11 Un "furnizor de soluții de plată" este un intermediar care acționează ca un agent de plată.

1.12 O "Instituție Financiară" este o bancă și/sau o altă instituție aflată sub incidența reglementărilor interne aplicabile serviciilor financiare.

1.13 "Aplicația Clientului" inseamnă aplicația browser–ului de internet deschisă de către Client, in scopul de a utiliza Serviciile.

1.14 "Serviciile" sunt ofertele de jocuri de noroc și pariuri furnizate de winmasters Clientului prin intermediul site-ului web.

1.15 "Forța Majoră" se referă la orice eveniment sau situație aflate in afara controlului rezonabil al cuiva, care conduce la o intarziere sau la o carență in indeplinirea obligațiilor contractuale ale părții afectate și, in ințelesul T & C winmasters, va include calamități naturale, restricții guvernamentale ( inclusiv refuzul acordării sau anularea oricărei licențe necesare, in cazul in care un astfel de refuz sau de anulare nu se face din vina părții afectate), războaie, insurecții și/sau orice alte cauze aflate in afara controlului rezonabil al părții a cărei capacitate este afectată.

1.16 Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale, precum și imagini, grafică, texte, concepte sau metodologii (insumand "Capitalul intelectual"), aflate pe site-ul web, aplicația clientului și materialul conținut, sunt proprietatea exclusivă a winmasters și/sau a furnizorilor și a partenerilor winmasters. Clientul nu are dreptul de a exploata sau de a folosi in orice fel și in orice scop Capitalul Intelectual, cu excepția a ceea ce ii este permis prin lege.

1.17 Acești T & C intră in vigoare imediat ce faceți clic pe butonul "ACCEPT", acest click confirmand companiei că ați citit acești T & C și că ii acceptați. Utilizand oricare dintre site-urile web, confirmați că sunteți de acord cu T & C.

1.18 Trebuie să citiți cu atenție aceste T & C, in intregime, inainte de a click-a butonul "ACCEPT". Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile T & C nu trebuie să utilizați sau să continuați să utilizați site-urile web.

1.19 Regulile și explicațiile pentru plasarea diferitelor tipuri de pariuri din diverse evenimente, furnizate separat pe site, constituie parte integrantă a acestor T & C de referință.

1.20 Accesul la serviciile winmasters.ro este permis doar rezidenților din Romania.

2. Reguli de Cont

2.1 O persoană care face cerere de inregistrare garantează și declară in mod categoric că orice informații furnizate in formularul de inscriere sunt adevărate și corecte. In vederea inregistrarii, Clientul va furniza cel putin urmatoarele date cu caracter personal si informatii:

a) nume și prenume

b) cetățenia/naționalitate

c) data și locul nașterii

d) adresa de e-mail valabilă

e) numărul și seria documentului legal de identificare

f) un cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile in/dinspre contul de joc și/sau dovada metodei de plată

g) numărul de telefon

h) detalii cu privire la modalitatea de plată utilizată pentru depunerea de fonduri in contul winmasters (incluzand numărul cardului de credit, data expirării etc.

Numele complet, e-mail-ul, adresa de domiciliu și numărul de telefon trebuie să fie reale și verificabile .In cazul in care Compania ia la cunoștință faptul că un utilizator a furnizat informații false, Compania nu va inregistra acea persoană și, in cazul in care aceasta s-a inregistrat deja, Compania va anula inregistrarea persoanei ca utilizator al serviciilor Companiei. In cazul in care Compania ia la cunoștință faptul că un utilizator are deschise mai mult de un cont, Compania va proceda imediat la inchidere de conturi.

Important : numele, numele de utilizator și moneda nu pot fi modificate după crearea contului.

Pentru a putea soliicita retrageri și a elimina orice limitări impuse contului, clientul trebuie să funizeze documente de verificare a identității.Pentru verificarea contului, winmasters poate solicita următoarele documente/ detalii (procedura Know Your Client – Cunoaște-ți clientul):

• Actul de identitate al clientului pentru verificarea varstei (jucătorii sub optsprezece (18) ani nu sunt acceptați)

• locul de reședință al clientului (o factură de utilități care să indice adresa declarată)

• adresa de e - mail validă a clientului (nu poate fi identică cu adresa de e-mail a oricărui alt client inregistrat)

• detalii cu privire la modalitatea de plată utilizată pentru depunerea de fonduri in contul winmasters (incluzand numărul cardului de credit, data expirării etc.

In cazul in care clientul și-a schimbat locul de reședință, numărul de telefon sau orice altă componentă a datelor sale personale, el/ea este obligat să informeze imediat compania, astfel incat datele sale să poată fi reactualizate. Compania iși rezervă dreptul să inchidă un cont de joc dacă oricare dintre informațiile furnizate se dovedesc a fi false sau eronate, ca rezultat al mecanismelor de verificare utilizate de către companie.

Detaliile clientului sunt revizuite de către echipa de control pentru a asigura acuratețea acestora și, in anumite cazuri,ar putea fi solicitată in plus o dovadă a adresei și identității, in special in cazurile in care clientul devine activ. Anumiți clienți sunt caracterizați in mod automat ca avand un nivel de risc mai ridicat și implicit, este posibil să nu poată face in mod automat depuneri in sistem. Acestor clienților le este atribuit un nivel de risc mai ridicat pe baza mai multor criterii, incluzand, dar nelimitandu-se la: țara de reședință, țara de emitere a cardului de credit, adresa IP de logare, numărul de tranzacții intr-o perioadă determinată etc.

2.2 O persoană care face cerere pentru un Cont winmasters recunoaște și acceptă:

• Toate definițiile și prevederile, așa cum sunt consemnate in prezenții" Termeni și Condiții"

•"Termenii și Condițiile", publicate in mod curent pe site-ul web, precum și eventualele modificări ulterioare

• El/ea trebuie să-și mențină datele actualizate

•Că locul Contractului este Romania, și

• Că acest Contract este guvernat de :

- De T & C winmasters, așa cum a fost publicat in limba romană

-Orice prevederi de reglementare sau alte decizii luate periodic de către Autoritățile Guvernante;

- Legea guvernantă valabilă la Locul Contractului;

• winmasters nu iși asumă nici o responsabilitate pentru utilizatorii care folosesc serviciile companiei și provin din jurisdicții unde jocurile de noroc online sunt, in totalitate sau parțial, restricționate sau chiar considerate ca fiind ilegale.

• Asistența clienți winmasters este disponibilă in mai multe limbi locale. Clienții vor putea contacta direct echipa de suport winmasters fie prin e-mail, fie telefonic la adresa(le) de e-mail și/sau la numărul de telefon indicate pe site-ul winmasters.

2.3 winmasters iși rezervă dreptul, la propria sa discreție, in orice moment, să:

• Refuze să deschidă un cont winmasters și/sau să inchidă un cont winmasters existent, fără nici un fel de explicație, dar obligațiile contractuale deja asumate vor fi onorate;

• Refuze să accepte depuneri sau să le limiteze, fără nici un fel de explicație;

• Suspende contul clientului și/sau să anuleze participarea unui client la activități promoționale, competiții sau alte servicii, ori de cate ori winmasters consideră că există temeri legitime potrivit cărora un cont este, a fost sau ar putea fi utilizat pentru practici ilegale, frauduloase sau necinstite.

• păstreze și să gestioneze fonduri aparținand clienților, in conformitate cu orientările general acceptate pentru administrarea numerarului vizand fonduri de acest fel, acest lucru putand include un furnizor de servicii de plată acreditat să dețină fonduri in numele și/sau in beneficiul Clientului;

• Suspende și/sau să anuleze accesul Clientului la servicii și să rețină și/sau să confiște fondurile disponibile in contul de client, in cazul in care Clientul este prins inșeland, sau in cazul in care Compania face constatări conform cărora, Clientul a angajat sau a folosit un sistem (inclusiv mașini, roboți, calculatoare, software-uri sau orice alt sistem automatizat) concepute sau capabile să spargă Aplicația Clientului, și/sau software-ul folosit pentru a oferi servicii.

• Să inchidă contul de joc dacă in urma verificărilor efectuate, Compania constată ca intemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, urmand să ramburseze Clientului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data inchiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, caştigurile obţinute cu incălcarea prevederilor legale urmand a fi reţinute de Companie;

•Să confiște conform dispozițiilor legale in materia confiscării, toate sumele obținute cu incălcarea legii și să rețină orice sume obținute cu incălcarea T&C;

• Să rețină sau să incaseze orice taxe sau cheltuieli aferente metodei de plată, din contul Clientului, pentru toate depunerile și retragerile anterioare, plus orice costuri administrative sau cheltuieli legale la care Clientul a dat naștere din orice motiv, ori de cate ori winmasters consideră că există temeri legitime că un cont este, a fost sau poate fi folosit pentru practici ilegale, frauduloase sau necinstite. De asemenea, aceste cheltuieli vor fi retinute de catre Companie si in cazul oricarui ramburs catre Client.

• La inchiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile Clientului, Compania rambursează jucătorului soldul contului de joc, in cel mult 10 zile lucrătoare de la data inchiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru inchiderea contului de joc.

Notă: In cazul in care winmasters decide să suspende transferul din sau in contul jucătorului, in oricare din situațiile prevăzute mai sus, winmasters va comunica jucătorului o decizie justificată, impreună cu documentația care stă la baza acestei decizii. O copie a deciziei, certificată ca fiind o copie conformă cu documentul original, va fi trimisă la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc in termen de 3 zile lucrătoare.

2.4 winmasters nu acceptă clienți:

• minori sub varsta de 18 ani sau sub varsta la care jocurile de noroc sunt legale conform oricărei legislații aplicabile Clientului (oricare dintre acestea este mai mare);

• Rezidenți sau care țin de jurisdicții din afara Romaniei

• Lucrand sau avand contractat cu orice entitate juridică care este parte integrantă al aceluiași grup ca și winmasters, ceea ce inseamnă că celelalte entități sunt, direct sau indirect, in conexiune cu WM Interactive Ltd., sau cu terți furnizori winmasters;

• Parteneri, acționari importanți, membri ai echipei de management și a corpului de control al organizatorului de jocuri de noroc licențiat, proprietarul sau concesionarii spațiilor folosite pentru jocurile de noroc și angajații operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocurile de noroc organizate de către persoana juridică cu care ei au o relație de interdependență. Personalul ONJN nu poate participa la jocurile de noroc operate in Romania de către persoane juridice de drept privat.• Pariori profesioniști, sindicate de pariere, comercianți, sportivi profesioniști și jucători care pariază in scopul unic de a profita de informații "din interior".

2.5 winmasters garantează și asigură, in orice moment:

• Gestionarea fondurilor aparținand clienților intr-o manieră sigură și adecvată ;

• Gestionarea datelor referitoare la un client in conformitate cu legile aplicabile și cu actele privind protecția datelor și/sau similare;

• Protejează intimitatea și datele cu caracter personal și refuză să divulge astfel de date, cu excepția cazului in care organul de reglementare al autorității guvernante solicită acest lucru.

2.6 Compania nu iși asumă nici o responsabilitate pentru eventualele taxe si impozite impuse parierii de către autoritățile locale de pe teritoriul unde clientul iși are reședința. Astfel de taxe sau impozite sunt plătite exclusiv de către client. In cazul in care clientul refuză să plătească aceste sume, compania iși declină orice răspundere.

2.7 Un cont winmasters este deschis, deținut și stabilit intr-o monedă, după cum s-a convenit anterior intre winmasters și Client. Toate sumele afișate reprezentand pariurile și caștigurile vor fi desemnate cu simbolul monezii convenite. winmasters calculează și stabilește toate aspectele legate de ratele de schimb valutar in conformitate cu instituțiile financiare recunoscute, la ratele de schimb in vigoare la data respectivă. Pot apărea diferențe mici intre sumele convenite și sumele inregistrate din cauza variațiilor dintre cursurile valutare.

2.8 winmasters nu este o instituție financiară și contul de client winmasters nu generează dobanzi. Chiar dacă un cont este suspendat din orice motiv, Clientul nu va beneficia de nici o dobandă la momentul cand soldul contului lui/ei va fi restituit.

2.9 Un client este răspunzător față de Companie pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a acțiunilor sale frauduloase. In acest caz, compania este indreptățită să informeze autoritățile din țara de origine a clientului și de a intenta o acțiune in justiție impotriva infractorului. Toate datele personale ale Clientului pot fi făcute cunoscute și date publicității, pentru a preveni generarea de noi daune frauduloase.

2.10 Pentru fiecare persoană, familie, locuință, adresa IP și adresa de e-mail poate fi deschis la un moment dat un singur cont winmasters. In cazul in care bănuim că :

• Un client deschide mai multe conturi (folosind aceleași nume sau nume similare, adresa, telefon, e-mail-uri, adresă de IP dinamic identică sau similară, computere sau alte dispozitive);

• Un client acționează ca un membru al unui sindicat (folosind aceleași nume sau nume similare, adresa, telefon, e-mail-uri, adresă IP identică sau similară, calculatoare sau alte dispozitive, care acționează pe același model sau model similar);

winmasters iși rezervă dreptul de a bloca contul (conturile) respective deținut(e) de Client sau de Sindicat și să raporteze incidentul (incidentele) autorităților competente. In urma unei anchete interne, winmasters are dreptul de a anula pariuri, bloca caștigurile, și de a deduce bonusurile din toate conturile aferente. winmasters iși rezervă de asemenea dreptul de a realoca toate fondurile din diferitele conturi winmasters excedentare intr - un singur cont winmasters și să șteargă contul (conturile) rămas(e). Orice bonus acordat Contului (conturilor) winmasters excedentare nu va fi transferat.

2.11 Este interzis jucătorilor să vandă, să transfer e și/sau să achiziționeze conturi winmasters altor sau de la alți jucători.

2.12 Este interzis jucătorilor să transfere fonduri intre conturile jucătorilor.

2.13 winmasters nu va face nici o plată din contul unui client pană cand identitatea, varsta, locul de reședință și toate datele Clientului nu au fost verificate cu succes.

2.14 Orice reclamație privind o tranzacție in legătură cu un cont winmasters se va face la winmasters in termen de 6 luni după ce tranzacția, plata și/sau stabilirea a avut loc, sau ar fi trebuit să aibă loc, altfel winmasters iși rezervă dreptul, la discreția sa, să nu ia in considerare reclamația.

2.15 Orice revendicare sau dispută legală decurgand din sau in legătură cu Contractul va fi soluționată in conformitate cu legea guvernantă la locul contractului.

2.16 Clientul nu trebuie să impărtășească nici unei terțe părți detaliile lui/ei de conectare. Clientul este singurul responsabil de setările browser-ului său pentru memorarea numelui de utilizator și/sau parolei, ceea ce ar putea conduce la o utilizare colectivă a contului său. Clientul, asumandu-și intreaga responsabilitate pentru consecințele rezultate din permiterea unor astfel de activități, fără derogare de la generalizarea oricărei alte garanții conținute aici, garantează și certifică faptul că winmasters nu poartă nici o răspundere pentru orice fel de daune cauzate de această activitate. Orice pierderi datorate acestui lucru nu vor fi rambursate de către winmasters și winmasters nu iși va asuma nici un fel de responsabilitate. Referitor la acest subiect, vă sfătuim să acordați o atenție deosebită politicii noastre de confidențialitate pe care trebuie să o citiți cu atenție, impreună cu prezenții T & C.

2.17 Un "Cont Inactiv" este un cont winmasters care nu are nici o inregistrare a nici unui log-in și/sau log-out pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive și care deține fonduri. Un "Cont Dormant" este un cont winmasters care nu are nici o inregistrare a nici unui log-in și/sau log-out pentru o perioadă de 36 luni consecutive și care deține fonduri. In cazul unui Cont inactiv, winmasters va notifica Clientul prin e-mail la adresa acestuia de e-mail inregistrată, cu cel puțin 30 de zile inainte de inregistrarea oricăror taxe suportabile de către Client, informandu-l/o că o taxă de cont inactiv poate fi impusă contului lui/ei și va oferi Clientului alternativa de a retrage toate fondurile rămase deținute in cont, pentru a nu crea astfel de taxe. In cazul in care o astfel de notificare se dovedește fără succes, winmasters iși rezervă dreptul de a retrage toate bonusurile acordate, impunand Clientului o taxă maximă de 5 EUR sau echivalentul in alte valute pentru fiecare lună consecutivă din acel moment, ca o "taxă de procesare". Dacă nu mai există fonduri in contul Clientului, winmasters nu va continua impunerea taxei de procesare. winmasters va continua să depună toate eforturile rezonabile pentru a vă contacta o dată ce contul dumneavoastră devine dormant și dacă toate eforturile rezonabile pentru a vă contacta se vor dovedi inutile, vom proceda la transferul soldului contului de joc in contul ONJN. După aceasta contul va fi dezactivat, iar utilizatorul nu se va mai putea conecta.

2.18 Doar utilizatorii au acces la serverul web public și numai protocoalele HTTP / HTTPS sunt permise. Nici unui utilizator nu ii este permis să participe la jocurile oferite de Companie cu excepția cazului in care utilizatorul este inregistrat și deține un cont la Companie. Utilizatorul trebuie să se inregistreze și să furnizeze informațiile minime solicitate privind varsta, identitatea, domiciliul și adresa de e-mail validă. Verificarea validității e-mailului furnizat la inscriere de către utilizator și faptului că acest e-mail este deținut de către utilizator se face prin trimiterea unui cod de activare unică la acea adresă de e-mail. Contul nu va fi activat inainte de introducerea codului de activare.

2.19 In cazul in care un cont nu este activat in termen de două săptămani, contul va fi dezactivat, iar utilizatorul nu mai poate folosi codul de activare pentru a activa contul său. Singurul mod in care un utilizator poate activa un cont care nu a fost activat in intervalul acestor două săptămani este de a contacta departamentul de asistență clienți.

2.20 Site-ul winmasters funcționează prin folosirea de cookie-uri in următoarele scopuri:

• Pentru a identifica limba preferată a Clientului astfel incat aceasta este selectată automat atunci cand clientul revine la winmasters;

• Pentru a se asigura că pariurile plasate de către Client sunt asociate cu talonul de pariere al Clientului și cu contul acestuia;

• Pentru a se asigura că sunt acordate clientului toate bonusurile la care acesta are dreptul;

• Pentru a analiza traficul site-ului winmasters, astfel incat să fie permisă efectuarea imbunătățirilor adecvate. Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu este posibilă utilizarea site-ului fără cookie-uri.

2.21 Puteți inchide contul dumneavoastră winmasters in orice moment prin trimiterea unui e-mail la support.rom@winmasters.com cu cererea in cauză avand ca subiect "Inchiderea permanentă a contului de utilizator" sau, alternativ, folosiți funcția de auto-excludere (in "Joc Responsabil "pentru utilizatorii conectați) și selectați "Exclude-mă permanent". Compania vă va restitui orice și in totalitate fondurile din contul dumneavoastră la winmasters deducand orice taxe de retragere care pot fi aplicate. Veți continua să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile in contul dumneavoastră winmasters pană cand acesta va fi inchis.

2.22 Compania iși rezervă dreptul de a respinge sau de a limita pariuri și de a rezilia și/sau modifica jocuri sau evenimente oferite pe site-ul web.

2.23 Ar putea exista situații in care un pariu este confirmat sau o plată este efectuată de noi in mod eronat, sau in cazul in care tabelele de plată, cotele sau software-ul de jocuri de noroc nu sunt stabilite corect, fie din greșeală sau ca urmare a unor probleme tehnice sau operaționale. In toate aceste cazuri, Compania iși rezervă dreptul de a anula toate pariurile acceptate conținand o astfel de eroare sau de a corecta greșeala resetand toate pariurile la prețurile/spread-urile/condițiile corecte care ar fi fost disponibile in momentul in care pariul a fost plasat, in absența erorii.

3. Depuneri și Retrageri

3.1 Depunerile și retragerile in și dintr-un cont winmasters se fac, in orice moment, prin intermediul unui furnizor de soluții de plată/ procesator de plăți licențiat. Procedurile, termenii și condițiile, disponibilitatea și sincronizarea depunerilor/retragerilor pot varia din timp in timp, precum și intre diferite țări și diferite instituții financiare.Toate depunerile efectuate la winmasters nu pot fi rezultatul unei activități ilegale sau acțiuni penale. Orice incercare de transfer sau spălare de bani este strict interzisă.

3.2winmasters nu va face nici o plată din nici un cont de client winmasters pană cand nu vor fi verificate identitatea, varsta și locul de reședință al Clientului. winmasters iși rezervă dreptul de a solicita completarea procesului KYC (cunoaște-ți clientul), imediat după prima depunere in contul winmasters.

Toți clienții romani, indiferent de suma depunerii, trebuie să procedeze la verificarea contului lor prin trimiterea documentelor KYCs in termen de 30 zile calendaristice de la data efectuării depunerii. Intre timp, utilizatorii nu au voie să depună o sumă mai mare de 900 RON (200 de euro sau echivalentul in alte valute).In cazul in care jucătorii nu confirmă autenticitatea datelor furnizate in termen de 30 zile calendaristice din momentul in care contul lor de jucător a fost creditat, winmasters va inchide contul și sumele de bani care există in cont vor fi reținute și transferate la bugetul de stat pană cel tarziu la data de 10 a lunii următoare celei in care au fost depuse fondurile.Cetățenii romani sunt obligați să furnizeze la winmasters CNP-ul lor (cod numeric personal), fie contactand suportul winmasters la adresa : support@winmasters.ro

· Clienții romani care nu au trimis documentele KYC și doresc să impună o limită de depozit mai mica de 900 RON (ex. 200 RON), vor putea alege o noua limita iar aceasta va fi activă instant in locul limitei de 900 RON

· Clienții romani care nu au trimis documentele KYC nu pot alege o limită de depozit mai mare de 900 RON (ex. 1300 RON).

· Clienții romani care trimit documentele KYC iși pot alege limite de depozit după cum doresc (atat mai mari cat și mai mici de 900 RON)

3.3. In scopul de a utiliza Serviciile, vi se va cere să trimiteți bani și veți solicita să primiți bani de la winmasters. Putem utiliza procesoare electronice de plată aparținand terților și/sau instituțiilor financiare ("PSP" furnizor de soluții de plată) pentru a procesa astfel de tranzacții financiare. Dumneavoastră ne autorizați in mod irevocabil, dacă este necesar, să insărcinăm astfel de PSP să se ocupe de depuneri și retrageri din și in contul dumneavoastră și dumneavoastră sunteți in mod irevocabil de acord că putem da astfel de instrucțiuni in numele dumneavoastră,in conformitate cu solicitările depuse de dumneavoastră, utilizand funcțiile corespunzătoare pe platformele noastre. Sunteți de acord să respectați termenii și condițiile in ceea ce privește utilizarea fiecărui PSP aplicabil. In cazul unui conflict intre aceste Acorduri și Termenii și Condițiile PSP, vor prevala aceste Acorduri.

3.4winmasters nu acceptă fonduri in numerar trimise sau livrate direct la winmasters. sau la un furnizor de soluții de plată (PSP).

3.5 Clientului ii este permis doar să facă o depunere cu cardul său personal sau prin intermediul contului său personal sau contului său de portofel electronic (e-wallet) creat la una dintre instituțiile financiare sau autorizații acestora. Un client nu poate face depuneri cu cardul unei alte persoane fizice sau din contul acesteia.

3.6 winmasters nu va accepta un pariu de la un client pană cand nu a fost deschis un cont in numele acestui client la winmasters iar contul dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi suma pariată, sau fondurile necesare pentru a acoperi suma pariată sunt asigurate intr-un mod special aprobat.

3.7 winmasters nu va efectua nici un fel de operațiuni cu suma aflată in creditul contului unui client.

3.8 Toate caștigurile vor fi creditate imediat in contul Clientului la winmasters. Retragerile din contul winmasters, in proporția sumei inițial depuse, sunt realizate folosind aceeași metodă de plată care a fost utilizată pentru depunerea inițială. De exemplu, dacă o depunere a fost făcută cu un card de credit, cel puțin o parte din caștiguri corespunzand sumei inițial depuse va fi retrasă in același card de credit, in timp ce suma caștigată rămasă poate fi retrasă folosind orice altă metodă de plată (subiect la discreția companiei). Retragerile se vor face numai pe un card de credit, un cont bancar sau un cont de portofel electronic (e-wallet) deschis in numele propriu al Clientului. Cu toate acestea, winmasters iși rezervă dreptul de a folosi o metodă alternativă de plată pentru retragere, in cazul in care situaţia o impune.

3.9 Atunci cand un client dorește să retragă fonduri pe care le-a depus in contul său winmasters, dar nu le-a pariat, in orice joc sau ofertă de pariuri sportive, cel puțin o dată suma depunerii inițiale, winmasters iși rezervă dreptul de a refuza să transfere fondurile intr-un alt cont bancar decat cel din care au provenit fondurile, in cazul in care winmasters suspectează o fraudă și/sau spălare de bani.

3.10 winmasters iși rezervă dreptul de a percepe taxe de costuri administrative pentru retrageri, conform celor indicate pe site-ul web.

3.11 Plasarea unui pariu prin Internet poate fi ilegală in jurisdicția in care un anume client este rezident și/sau domiciliat; in această situație Clientul nu este autorizat să folosească un card in scopul de a plasa un pariu.

3.12 winmasters , ca autoritate de coordonare a tuturor autorităților competente poate controla toate tranzacțiile in scopul prevenirii spălării banilor. Toate tranzacțiile vor fi verificate in scopul impiedicării spălării banilor și toate tranzacțiile suspecte descoperite de winmasters vor fi raportate autorităților competente.

3.13 Ne rezervăm dreptul de a fixa sume minime de retragere pentru diferitele metode de plată, notificand clienții din timp in timp in secțiunea de informare Plată a site-ului. In cazul in care un client solicită o sumă mai mică decat suma minimă admisă la retragere, am putea percepe clientului o taxă discreționară, in funcție de metoda de plată aleasă. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă crescută pentru plăți.

3.14 Compania va efectua proceduri suplimentare pentru orice plată sau retragere cumulată care depășește echivalentul a € 2.300 și, in plus, iși rezervă dreptul, conform Termenilor și Condițiilor Companiei, de a efectua astfel de proceduri suplimentare de verificare și in cazul plăților mai scăzute.

3.15 Toate tranzacțiile financiare winmasters sunt sigure și protejate folosind cele mai inalte metodele de criptare Secure Sockets Layer (SSL). winmasters nu stochează nici un fel de informații personale cum ar fi numere de card de credit și/sau ID-ul portofelului de internet aferente tranzacțiilor clienților.

3.16 Informații generale privind metodele de plată folosite pentru depunere.

3.17 Limitele de depunere și taxele aferente metodelor de plată disponibile sunt enumerate mai jos

Metode de plată

Minim

Maxim

Taxe

Carduri de credit

€ 10/40 RON

€ 2,000/9000 RON

0%

Transfer bancar

€ 50/250 RON

€ 10,000/45000 RON

0%

Paysafe Card

€ 10/40 RON

€ 1,000/9000 RON

0%

Neteller

€ 10/40 RON

€ 2,000/9000 RON

0%

Skrill (Moneybookers)

€ 10/40 RON

€ 2,000/9000 RON

0%

Pentru a depune fonduri in contul dumneavoastră winmasters, puteți folosi oricare dintre metodele specificate in paginile corespunzătoare ale site-ului (ale site-urilor), care pot fi modificate din timp in timp. In prezent, sunt disponibile următoarele metode:

3.18.1 VISA: Transferul fondurilor depuse in contul dumneavoastră este instantaneu. Puteți retrage in cardul Visa cu condiția să fi făcut o depunere de succes in ultimele 180 zile iar in urma verificărilor a rezultat că detaliile cardului dumneavoastră sunt corecte și cardul vă aparține. Fondurile sunt creditate direct in cardul dumneavoastră in 3 zile lucrătoare. Toate tranzacțiile de casierie sunt procesate prin aderarea la standardele Payment Card Industry (PCI) pentru securitatea datelor, folosind o criptare pe 128 de biți, care asigură siguranța și securitatea datelor transmise. Această protecție de ultimă generație este aceeași tehnologie utilizată de principalele bănci și instituții financiare din intreaga lume.

3.18.2 MasterCard: Transferul fondurilor depuse in contul dumneavoastră este instantaneu.

3.18.3 Maestro: Transferul fondurilor depuse in contul dumneavoastră este instantaneu.

3.18.4 Transfer bancar: este un transfer de fonduri dintr-un cont bancar in altul. In cele mai multe cazuri, va trebui să vă conectați la contul dumneavoastră online și să autorizați transferul bancar sau să autorizați banca dumneavoastră să inițieze transferul. Puteți transfera fondurile de la o bancă internă la alta, la nivel local sau la nivel internațional. Transferul bancar este mult mai rapid in transferurile interne. Fondurile vor fi creditate in contul dumneavoastră bancar in maxim 3 zile lucrătoare, in funcție de timpul de prelucrare la banca dumneavoastră.

3.18.5 NETELLER: este un "portofel on-line", care vă permite să depuneți, să retrageți și să transferați fonduri on-line. NETELLER permite efectuarea de plăți in aceeași zi și transferuri instantanee de numerar către și de la site-uri comerciale afiliate, precum și intre titularii de conturi NETELLER.Puteți utiliza NETELLER pentru a face depozite in contul dumneavoastră, fără a dezvălui datele dumneavoastră personale sau detaliile cardului de credit. Transferul de fonduri in contul dumneavoastră este instantaneu cu condiția să aveți suficiente fonduri in contul NETELLLER. Nu percepem nici un comision pentru depunerile NETELLER. Puteți retrage in contul dumneavoastră NETELLER cu condiția să fi făcut o depunere de succes in ultimele 6 luni. Fondurile sunt creditate direct in contul dumneavoastră in 2-6 ore. După ceați completat formularul de inscriere NETELLER, veți primi un e-mail. Acest e-mail conține instrucțiuni pentru "Pasul 2" (activarea contului NETELLER). Vă rugăm să urmați instrucțiunile, vi se va cere să introduceți codul de identificare al contului dumneavoastră NETELLER și codul de securitate (găsite in e-mail), plus parola pe care ați introdus-o inițial pe pagina de inscriere in contul NETELLER. Salvați acest e-mail pentru referință in viitor. După ce ați finalizat acești doi pași, contul NETELLER (sau "portofelul online") va fi activ și gata pentru a fi finanțat.

3.18.6 Skrill (Moneybookers): permite clienților cu o adresă de e-mail validă să trimită și să primească in siguranță, și eficient plăți on-line in timp real. Puteți utiliza Skrill pentru a:

- Trimite bani prin e-mail de pe cardul de credit sau contul bancar

- Face achiziții online

- Primi bani prin e-mail

Vă puteți alimenta contul dumneavoastră Skrill (Moneybookers) prin card de credit/debit, transfer bancar on-line, servicii bancare direct sau prin cec. Transferul de fonduri in contul dumneavoastră este instantaneu cu condiția să aveți fonduri in contul dumneavoastră Skrill (Moneybookers). Nu percepem nici un comision pentru depuneri Skrill (Moneybookers). Puteți retrage in contul dumneavoastră Skrill (Moneybookers), cu condiția să fi făcut o depunere de succes in ultimele 6 luni și dreptul de proprietate asupra cardului dumneavoastră a fost verificat. Fondurile sunt creditate direct in contul dumneavoastră in 2-6 ore după ce au fost prelucrate. Nu veți avea posibilitatea să transferați fonduri de la Skrill.com in contul dumneavoastră dacă le-ați depus folosind MasterCard. Skrill (Moneybookers) este total securizat. Printr-o combinație de monitorizare a tranzacției, verificare prin SMS a tranzacției pentru deținătorii de carduri și o echipă dedicată anti-fraudă, Skrill (moneybookers) este o metodă de plată on-line in intregime sigură.

3.18.7 Paysafecard: este liderul cardurilor preplătite pentru plăți pe internet. Transferul de fonduri in contul dumneavoastră este instantaneu. Nu percepem nici un comision pentru depunerile cu Paysafecard. Paysafecard este o metodă complet sigură. Pentru jucătorii rezidenți in Romania este necesară deschiderea unui cont pe site-ul Paysafe, My Paysafe, de unde vor fi efectuate depunerile.

3.19 Informații generale despre metodele de retragere

Soldul contului dvs. este suma de bani reali deținută in contul dvs., plus orice caștiguri și/sau minus orice pierderi acumulate din utilizarea serviciilor, mai puțin orice intrare sau alte taxe, dacă este cazul, și mai puțin orice sume retrase in prealabil de către dumneavoastră sau sume reținute sau recuperate de noi din cauza unei fraude cunoscute sau suspectate sau din cauza unor depuneri sau altor operațiuni respinse sau anulate de către banca dumneavoastră (fie ca urmare a fondurilor insuficiente, charge-back-uri sau altele), orice Taxe de Cont inactiv sau orice alte sume care sunt deductibile sau pot fi reținute in alt mod, conform acestor acorduri.

Acceptarea unei cereri de retragere este supusă oricăror restricții aferente metodelor de depunere, restricții de bonus și/sau recenzii de securitate, precum și oricăror alte condiții rezultand din aceste acorduri. Toate retragerile se efectuează sub rezerva limitelor aferente tranzacțiilor, așa cum acestea sunt stabilite mai jos și orice taxe de procesare pentru metodele de depunere și de retragere pe care vi le comunicăm inainte de retragere. Banii lichizi nu reprezintă o formă acceptabilă de depunere sau de retragere.

Putem raporta și reține orice sumă din caștigurile dvs., in scopul de a ne conforma oricărei legi aplicabile. Toate taxele datorate aferente oricăror caștiguri primite sunt in răspunderea dumneavoastră exclusivă.Soldurile conturilor nu pot fi transferate, substituite sau tranzacționate pentru orice alt premiu.Plata fondurilor pe care le retrageți se face prin aceeași metodă de plată și in aceeași monedă cu care s-au făcut depunerile.

- Inainte de orice cerere de retragere, contul dvs. winmasters trebuie să fie verificat, trimițandu-ne documentele KYC (know your client - cunoaște-ți clientul). Cel mai rapid și mai sigur mod de a face acest lucru este de a finaliza procesul de verificare, după inregistrare. După ce v-ați verificat contul, toate limitele vor fi eliminate și solicitările dumneavoastră de retragere vor fi executate mai repede.

- Limitele minime și maxime pentru fiecare opțiune de retragere sunt stabilite la casierie și afișate mai jos și jucătorul nu va putea să retragă mai mult decat limita maximă sau mai puțin decat limita minimă specificată.

- Dacă un jucător atinge limita maximă pentru o opțiune de retragere in particular, el/ea nu va fi in măsură să solicite o altă retragere, prin aceeași opțiune, pană cand cererea inițială de retragere nu este complet procesată.

- Compania păstrează fondurile jucătorilor separat de fondurile proprii ale companiei, intr-un Cont de Clienți deschis la Unicredit Bank Romania. Această bancă este autorizată de către Companie să furnizeze informații autorităților in cazul in care acestea sunt solicitate.

- Retragerile sunt procesate in termen de 72 de ore, astfel incat plata/ transferul efectiv al retragerilor să se realizeze intr-un termen de maxim 3 zile lucrătoare. Compania are dreptul, in cazul in care există suspiciuni, inainte de a transfera retragerile Clientului, să efectueze, intr-un termen de 10 zile, orice verificări pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să inștiințeze autoritățile guvernante competente,- Winmasters iși rezervă dreptul să folosească o metodă alternativă de plată pentru retragere, la libera sa alegere

- Limitele de retragere și taxele aferente metodelor de plată disponibile sunt enumerate mai jos:

Metoda de plată

Minim

Maxim

Taxe

Carduri de credit

70 RON

5.000 RON

0%

Transfer bancar

350 RON

22.000 RON

0%

Neteller

80 RON

9000 RON

0%

Skrill (Moneybookers)

80 RON

9000 RON

0%

3.19.1 Retragerile se pot efectua doar din "Cash Pariuri Sportive".Pentru a retrage din balanța dvs. de cazinou vă rugăm intai să transferați fonduri din „Cash Cazinou” in „Cash Pariuri Sportive” și apoi să efectuați retragerea din „Cash Pariuri Sportive”. Orice transfer de fonduri din contul „Cash Cazinou” in contul „Cash Pariuri Sportive” va fi considerat ca retragere din contul de cazino, și poate rezulta in anularea bonusurilor sau promoțiilor active pentru jocurile de cazinou.

3.19.2 Retrageri pe cardul dvs. de credit: este disponibil numai pentru cardurile care au fost utilizate anterior pentru depunerea de fonduri. Dacă există mai mult de un card inregistrat in contul dvs., atunci retragerea va fi procesată pe cardul care a fost utilizat cel mai mult, in ultimele 3 luni.

3.19.3 Retrageri in portofele electronice, Skrill (Moneybookers), Neteller: metoda este posibilă numai intr-un cont Skrill sau Neteller care a fost folosit anterior pentru depunerea de fonduri

4. Joc responsabil

4.1 Aveți opțiunea, la discreția dumneavoastră, să vă excludeți de la anumite jocuri pe site-ul nostru. In scopul de a vă bloca accesul la Jocuri este necesar să trimiteți un e-mail la următoarea adresă de e-mail support@winmasters.ro indicand următoarele opțiuni:

- Pauza scurtă de 24 de ore

- Auto-excludere de minim 7 zile

- Auto-excludere permanentă

Este disponibil un mecanism alternativ de auto-excludere (pentru utilizatorii autentificați) accesand pagina “Contul meu” - secțiunea “Joc responsabil”.Auto-excluderea va avea loc instant.

4.2 In cazul in care optați pentru auto-excludere permanentă in modul descris mai sus, atunci nu veți avea posibilitatea să anulați această decizie pentru un interval de timp de cel puțin 6 luni, după care veți avea posibilitatea să trimiteți un e-mail la aceeași adresă de e-mail, solicitand permisiunea de a avea acces la jocurile pe care le oferim și de a reactiva contul dumneavoastră winmasters.

4.3 La configurarea contului dvs. winmasters, puteți opta, de asemenea, pentru impunerea unui plafon privind depunerea maximă pe care o puteți face in contul dumneavoastră de parior.Limitele de depunere pot fi setate zilnic, săptămanal și/sau lunar, in următoarele condiții:

• Limitele de depunere sunt stabilite in moneda contului dumneavoastră

• Prima limită de depunere va fi activată instantaneu

• Limite de depunere scăzute vor fi, de asemenea, activate instantaneu

• Limitele crescute de depunere vor fi activate după 48 de ore

• Dacă doriți să eliminați o limită de depunere stabilită anterior, acesta va fi activată in termen de 48 de ore

• Puteți alege limite de depunere pe zile, săptămani sau luni. Limitele de depunere vor fi aplicate pentru perioada aleasă de dvs (pe zile, săptămani sau luni)

5. Reclamații ale utilizatorului

In cazul unui diferend, este recomandat ca Titularul de Cont să depună o plangere la serviciul clienți winmasters folosind datele de contact din site-ul web. Părțile ar trebui să facă tot posibilul pentru a ajunge la o soluționare pe cale amiabilă, intr-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data inregistrarii reclamatiei. Plangerea trebuie să conțină informații clare și fără echivoc cu privire la identitatea reclamantului și va oferi toate detaliile relevante care au stat la baza plangerii.

In cazul in care un utilizator are o reclamație, el/ea poate:

1. Trimite un e-mail la departamentul de asistență clienți la support@winmasters.ro

2. winmasters va depune toate eforturile pentru a rezolva problema raportată cu promptitudine intr-un termen de maxim 14 zile de la data inregistrarii reclamatiei.

3. Dacă plangerea depusă nu este rezolvată in decurs de 14 zile de winmasters, utilizatorul poate contacta direct ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de noroc), folosind următoarele date de contact:

Adresă: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, Sector 3, Romania

Numar de telefon: 031.225.62.02 / 031.225.62.00

Fax: 031.225.62.01

E-mail: office@onjn.gov.ro

Exemplu

Pasul 1:

Dacă aveți o plangere legată de orice aspect al serviciilor primite de la winmasters, sau dacă doriți să contestați modul in care pariul dumneavoastră a fost stabilit in oricare din canalele pe care le oferim, vă rugăm să ne trimiteți un email la support.rom@winmasters.com, sau faceți clic pe contactați-ne precizand condițiile din plangerea dumneavoastră.

Pasul 2:

Un membru al departamentului nostru de asistență clienți va citi intrebarea sau reclamația dumneavoastră și poate fi luată pe loc o decizie. Pentru intrebări mai complexe sau reclamații unde pot fi necesare investigații suplimentare, veți fi contactat in orice moment in termen de 72 ore, cu o decizie, sau cu o cerere de informații suplimentare necesare in scopul de a lua această decizie.

Pasul 3:

Dacă nu sunteți de acord cu decizia departamentului nostru de asistență clienți, puteți alege escaladarea problemei la un alt membru al departamentului, superior in scara ierarhică celui care a decizionat plangerea dumneavoastră inițială, ajungand pană la și incluzand șeful departamentului nostru de asistență clienți.

In scopul de a escalada o reclamație, va trebui să precizați in mod clar motivele pentru care doriți să faceți recurs la decizia anterioară, precum și orice alte informații considerate relevante.

Pasul 4:

Decizia Șefului departamentului nostru de asistență clienți intr-un litigiu sau o reclamație va fi considerată ca punctul de vedere al Companiei, cu excepția cazului in care este ulterior anulată de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc sau de un director al Companiei, după cum urmează:

• In situații excepționale, o reclamație poate fi adresată unui Director al Companiei pentru o decizie finală in cazul in care ambele părți sunt de acord asupra acestei modalități de desfășurare a acțiunii.

Pasul 5:

In cazul puțin probabil in care nu sunteți mulțumit de rezolvarea plangerii dumneavoastră, in toate etapele de mai sus:

• Aveți in orice moment dreptul de a aduce plangerile in atenția Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, la office@onjn.gov.ro, in cazul in care plangerea dumneavoastră nu a fost solutionata in termenul maxim prevazut sau a fost respinsa.

6. Jocuri pierdute și abandonate

6.1 Compania nu este responsabilă pentru nici un fel de timpi morți, perturbări tehnice sau ale server-ului, rămaneri in urmă sau orice intreruperi care ar putea apare in timp ce folosiți site-ul sau in timp ce beneficiați de servicii. Dacă vom stabili că anumite restituiri urmează să fie efectuate, acestea se acordă de la caz la caz și la discreția noastră.

6.2 In plus, nu putem fi considerați răspunzători pentru eventualele pagube sau pierderi care pot apare din sau in legătură cu orice timpi morți, perturbări tehnice sau ale server-ului, rămanere in urmă sau orice tipuri de intreruperi care pot apare in operarea sau transmiterea site-ului sau conținutului său, pierderea sau coruperea de date, eșuarea comunicațiilor sau căderea liniilor, abuzarea individuală a site-ului sau pentru orice alte pagube sau pierderi care ar putea apare.

6.3 In cazul in care un joc este inceput, dar se pierde din cauza unei defecțiuni in sistemul winmasters,winmasters vă va rambursa suma pariată in joc, creditand această sumă in contul dumneavoastră winmasters sau in cazul in care contul nu mai există, făcandu-vă plata intr-un mod convenit; dacă aveți un credit cumulat la momentul cand meciul este pierdut, creditează in contul dumneavoastră winmasters valoarea monetară a creditului sau, dacă acest cont nu mai există, suma vă va fi plătit intr-un mod convenit.

6.4 In cazul in care un joc este inceput, dar se pierde din cauza unei defecțiuni care decurge din sistemul dumneavoastră sau ca urmare a unei erori de rețea, winmasters vă va rambursa suma pariată in joc creditand suma in contul dumneavoastră winmasters sau in cazul in care contul nu mai există, plătind printr-o modalitate convenită. In cazul in care jocul a fost completat de sistemul server-ului, winmastersva trata jocul ca și completat in totalitate. Aceasta include retragerea sumei pariate și acordarea tuturor caștigurilor ce au fost produse ca rezultat al jocului. Aceasta poate include, de asemenea, acordarea tuturor caștigurilor in timpul jocurilor bonus care eventual au fost acordate ca rezultat al jocului intrerupt.

6.5 In cazul unei defecțiuni de sistem la cazinou, toate pariurile vor fi declarate nule.

6.6 In cazul in care, din cauza unei defecțiuni tehnice, caștigurile nu sunt creditate in contul dumneavoastră winmasters , trebuie să opriți imediat jocul și să informați winmasters, astfel incat tranzacțiile de joc să poată fi examinate și corectate in consecință.

6.7 In cazul in care winmasters nu reușește să returneze oricare dintre și toate fondurile din contul dumneavoastră winmasters (minus orice costuri de retragere) la inchiderea, blocarea sau excluderea contului dumneavoastră winmasters, trebuie să contactați departamentul asistență clienți winmasters care să examineze cererea și, dacă este aprobată, să ia toate măsurile necesare pentru a vă returna fondurile.

7. Incălcare și Reziliere

7.1 In cazul in care incălcați orice prevedere a acestor T & C sau dacă avem motive intemeiate să suspectăm că le-ați incălcat, ne rezervăm dreptul de a nu deschide, suspenda, inchide contul dvs. winmasters,și ne rezervăm dreptul de a refuza plata caștigurilor dvs. și de a utiliza aceste fonduri in contul eventualelor daune cauzate de dvs..

7.2 Dacă suspectăm că sunteți implicat in activități ilegale sau frauduloase in timpul utilizării site-ului, sau dacă aveți probleme cu creditori sau orice alte probleme in detrimentul afacerii noastre, am putea ingheța sau rezilia contul dvs. winmasters sau anula orice pariuri, la discreția noastră absolută.

7.3 Vă aducem la cunoștință că Societatea va lua decizia definitivă privind incălcarea de către dvs. a regulilor noastre, termenilor sau condițiilor, intr-un mod care conduce la suspendarea dumneavoastră sau la restricționarea permanentă privind participarea la site-ul nostru.

8. Politica de confidențialitate

8.1 Prin prezenta luați la cunoștință și vă exprimti acordul in vederea colectării si prelucrarii de catre Companie a datelor dvs. cu caracter personal solicitate pentru deschiderea contului sau ulterior, in scopul furnizarii Serviciilor de catre Companie, precum si in orice alte scopuri impuse de reglementarile incidente sau in scopuri de publicitate si marketing. Clientul are optiunea de a solicita in orice moment incetarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal in scop de publicitate si marketing.

8.2 Compania este inregistrata ca si operator de date cu caracter personal la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal din Romania,nr. notificare 0013686 din 04.06.2016. In prelucrare datelor cu caracter personal, Compania respecta legislatie in materie din Romania, precum si Directiva privind protecția datelor (Directiva 95/46/CE) și de Directiva privind confidențialitatea comunicațiilor electronice (Directiva 2002/58/CE modificată prin Directiva 2009/136/CE).

8.3 Datele dvs. personale vor fi folosite doar pentru a va putea permite accesul la Jocurile noastre, conform legislatiei in vigoare

8.4 Numai personalul calificat si instruit din cadrul Companiei va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

8.5 Datele dvs. personale nu vor fi divulgate terților, cu excepția cazului in care divulgarea este necesară pentru procesarea cererilor dvs. legate de participarea dvs. la Jocurile de noroc sau dacă este in mod expres solicitată de autorități.

8.6 Aveți dreptul de a accesa, dreptul de a va informa, dreptul de interventie, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fii supus unei decizii individuale cu privire la datele dvs. cu caracter personal deținute de companie despre dvs. Exercitarea acestor drepturi se poate face numai in limitele premise de legislatia aplicabila jocurilor de noroc din Romania. Pentru orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs.cu caracter personal va rugam sa va adresati la info@winmasters.com.

8.7 In scopul de a vă oferi un serviciu eficient,Compania și/sau furnizorii ei de servicii, care au calitatea de persone imputernicite in sensul legislatiei privid prelucrarea datelor cu caracter personal, pot solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal catre o alta țară din cadrul UE. Prin prezenta vă dați acceptul pentru transferul in acest mod a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.8 In prelucrarea contul dvs. de pariuri și tranzacțiilor asociate, Compania poate recurge la agențiile de credit rating, agenții de detectare a fraudei și la agenții de combatere a spălării banilor. Prin prezenta declarați că sunteți de acord cu acest mod de prelucrare a informatiilor.

8.9 In scopul de a face vizita dumneavoastră la site-uri mai prietenoasă, pentru a urmări vizitele la site-urile web și pentru a imbunătăți serviciile, Compania colectează o mică parte din informațiile trimise de browser-ul dvs., cookie. Puteți, dacă doriți, să opriți colectarea de cookie-uri (vă rugăm să consultați instrucțiunile browser-ului cu privire la modul in care puteți face acest lucru). Trebuie să rețineți, insă, că funcționarea fără cookie-uri poate limita utilizarea de către dvs. a site-urilor.

8.10 Avem posibilitatea, de asemenea,să vă informăm despre schimbări, servicii noi și promoții, care credem că ar putea să vă intereseze. Dacă nu doriți să primiți date de marketing direct, puteți opta pentru renunțarea la astfel de servicii (vă rugăm să consultați instrucțiunile browser-ului cu privire la modul in care puteți face acest lucru).

9. Termeni Promoționali Standard (Bonus si Promoții)

9.1 Termenii conținuți in acest document (Termeni Promoționali Standard) se aplică la toate ofertele promoționale disponibile prin intermediul site-ului web (fiecare constituind o promoție) și, impreună cu orice termeni promoționali specifici aplicabili, care pot fi, de asemenea, menționați ca "Termeni cheie", stabiliți pe pagina web de destinație pentru promoția in cauză (Condiții Promoționale Specifice), constituie un acord legal intre dumneavoastră și winmasters și poate fi modificat numai cu acordul nostru. Prin participarea la orice promoție, confirmați că acceptați și sunteți de acord să vă supuneți Regulilor.

9.2 Trebuie să consultați acești Termeni Promoționali Standard și orice Termeni Promoționali Specifici aplicabili, inainte de a participa la orice promoție.

9.3 In caz de neconcordanțe sau inadvertențe intre acești Termeni Promoționali Standard și Termenii Promoționali Specifici, vor prevala Termenii Promoționali Specifici, urmați de acești Termeni Promoționali Standard, dar numai in măsura necesară pentru a rezolva astfel de neconcordanțe sau inadvertențe.

9.4winmasters poate, din cand in cand, face promoții și acestea pot lua forma unor oferte de bonus (bonusuri de bani reali sau o altă formă de stimulent), tombole, competiții, concursuri, ligi, turnee sau alte forme de promovare, sau o combinație de oricare dintre acestea. Forma specială de promovare va fi descrisă, și vor fi precizate detaliile complete, noi vă vom oferi date despre fiecare promoție prin comunicări ( cum ar fi e-mail-uri, computer pop-up-uri și scrisori ), și / sau pe pagina de web individuală pentru promoția respectivă.

9.5 In scopul derulării tuturor Promoțiilor, promotorul este entitatea cu care ați contractat prin Termeni și Condiții (așa cum este indicat in paragraful 1).

9.6 Perioada de timp in care se va derula fiecare Promoție (Perioada Promoției) va fi specificată in condițiile promoționale specifice aplicabile. Fiecare promoție se va inchide in mod automat, la sfarșitul perioadei de promovare in cauză, moment in care nu va mai fi posibilă participarea in continuare la această promoție. In cazul in care nu este specificată nici o perioadă de promovare, Promoția in cauză se va incheia atunci cand este intreruptă.

9.7 Dacă nu se indică altfel, participarea la fiecare promoție este limitată la una pentru fiecare persoană, familie, locuință, adresă sau organizație la care winmasters trimite promoția. winmasters iși rezervă dreptul de a restricționa participarea la anumite promoții jucătorilor care corespund anumitor criterii specifice de selecție. In cazul in care o promoție permite participare multiplă, winmasters iși rezervă dreptul, la discreția sa proprie, de a limita numărul de participanți.

9.8 Dacă nu se indică in mod diferit in Promoție, aceasta este concepută pentru destinatarul sau categoria de destinatari căruia i-a fost adresată și nu poate fi transferată. Dacă nu sunteți destinatarul sau cuprins in categoria de destinatari, atunci oferta este nulă și neavenită.

9.9 Pentru a fi eligibil să participați la orice promoție, trebuie:

(a ) să fiți de optsprezece ( 18) ani sau mai in varstă, sau de varsta legală de majorat in țara dvs. de origine, stat sau provincie;

( b ) in cazul in care promoția este destinată in mod special jucătorilor care sunt rezidenți și/sau domiciliază intr-o anumită țară după cum se menționează in Termenii Promoționali Specifici aplicabili, condiția este să fiți un rezident al și/sau domiciliat in această țară;

( c ) au finalizat cu succes inregistrarea pe site și au deschis un cont winmasters cu bani reali in conformitate cu Termenii și Condițiile – generali și specifici promoției;

( d ) indeplinesc orice alte criterii de eligibilitate stabilite in secțiunile respective ale acestor Termeni Promoționali Standard in ceea ce privește anumite categorii generale de promoții și in condițiile promoționale specifice aplicabile;

9.10 Pentru a fi eligibil de a participa la orice promoție , care prin definiție este destinată jucătorilor noi sau care este descrisă ca "nou jucător" sau ofertă "Sign Up " (sau similar), trebuie ca anterior să nu fi deschis și să nu fi făcut o depunere intr - un cont winmasters. O astfel de promoție nu poate fi utilizată in combinație cu oricare altă promoție.

9.11 Identitatea fiecărui participant la o promoție va fi determinată luand in calcul combinațiile următoarelor date : nume, adresa, adresa de e-mail , număr de card de credit/plată/debit, adresa IP și alte forme de identificare care pot fi solicitate. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita informații suplimentare dacă doriți să participați la anumite promoții.

9.12 Participarea la orice promoție este benevolă.

9.13 Pentru a participa la o promoție, trebuie să vă conformați instrucțiunilor prevăzute pentru promoția respectivă, pe pagina de web individuală de destinație pentru promoție și , dacă este cazul, condițiilor promoționale specifice aplicabile.

9.14 Dacă nu se indică altfel in condițiile promoționale specifice aplicabile, accesul la fiecare promoție poate fi utilizat o singură dată.

9.15 In ceea ce privește unele Promoții, anumite cerințe de deblocare sau restricții de retragere trebuie să fie indeplinite inainte ca un bonus să poată fi utilizat pentru pariere sau, după caz, retras, sau ca o condiție de a fi eligibil pentru un premiu sau de a concura la o competiție, concurs , ligă sau turneu. Orice astfel de restricții sau cerințe suplimentare vor fi incluse sau relatate in condițiile promoționale specifice aplicabile.Veți putea retrage fondurile din contul dvs.winmasters obținute printr-un bonus de la serviciul nostru de sport, atunci cand se indeplinesc concomitent restricțiile de pariere asociate cu oferta de bonus.

9.16 In cazul in care ați retrage fonduri conexate cu bonusul pe care l-ați primit, fără a fi indeplinite toate cerințele de deblocare aplicabile, restricții de retragere cash sau criteriile generale de eligibilitate, veți pierde intreaga sumă bonus și orice caștiguri rezultate din acest bonus și winmasters are dreptul de a deduce aceste sume din contul dvs. winmasters.

9.17 In cazul oricărei promoții la care se cere in mod expres să fie jucate un anumit număr de jocuri, maini sau să fie plasate pariuri sau plasate pariuri la mesele de turneu, atunci, dacă nu se specifică altfel in Termenii promoționali specifici in vigoare, jocurile, mainile sau pariurile jucate sau plasate la mesele de turneu (cu excepția cazului in care promoția este un turneu) sau la mesele de joc cu bani virtuali nu vor fi luate in considerare.

9.18 In conformitate cu clauza 9.15 de mai sus, dacă nu se prevede altfel in condițiile promoționale specifice aplicabile, toate bonusurile in bani reali vor fi plătite in conturile winmasters ale jucătorilor calificați in termen de șapte (7) zile de la intrarea in promoția respectivă.

9.18.1 Anumite bonusuri sunt legate și conexate la fonduri și/sau depuneri reale. Exemple de astfel de bonusuri sunt bonusul pentru prima depunere, bonusuri de reincărcare etc.. Corelarea dintre fondurile dumneavoastră reale legate de bonus și suma de bonus estevizibilă in antetul site-ului, atunci cand sunteți logat și in secțiunea solduri și transferuri. De fiecare dată cand plasați un pariu sportiv sau jucați un joc de cazinou, se folosește mai intai soldul fondurilor reale și, in cazul in care fondurile reale nu pot acoperi pariul, atunci este utilizat soldul bonusului.

9.19 Utilizarea de bonusuri in bani reali este supusă revizuirii winmasters pentru modelele de joc nereglementare. Pentru a asigura un joc echitabil și utilizarea corespunzătoare a bonusurilor, winmasters consideră limita scăzută de pariere, parierea egală, pariuri cu risc zero sau eschivarea de la pariere a fi un mod de joc de noroc nereglementar atunci cand sunt practicate pentru a profita de bonusuri. Alte exemple de modele de joc nereglementar includ, de asemenea, dar nu se limitează la : (i) plasarea de pariuri simple sau multiple cu o valoare de cincizeci de procente sau mai mult din bonus pe orice joc individual, mană individuală, sau rundă, constituirea unui sold și schimbarea semnificativă a modelelor de joc (dimensiunea pariului, tipuri de jocuri, structuri de pariuri etc.), in scopul de a indeplini cerințele de eliberare a bonusului, (ii) plasarea de pariuri mari, care au ca rezultat un caștig substanțial, urmată de o scădere in dimensiunea pariurilor egală cu sau mai mare cu șaptezeci și cinci la sută din media dimensiunii pariului anterior pană ce cerințele de deblocare a bonusului au fost indeplinite, (iii) dacă avem motive intemeiate să bănuim că ați avut scopul unic să beneficiați de un bonus oferit de bună-credință de winmasters pentru a imbunătăți divertismentul dvs. (de exemplu, la acceptarea unui bonus, cerința minimă de pariere este indeplinită și fondurile sunt retrase ulterior). In cazul in care winmastersapreciază că este vorba de un model de joc nereglementar, winmasters iși rezervă dreptul de a vă impiedica să incasați fondurile din cont și / sau de a reține oricare dintre caștigurile provenite din utilizarea de către dvs. a bonusului.

9.20 Jucători excluși și descalificați sunt: funcționarii, directorii, angajații, consultanții sau agenții winmasters, companiile fondatoare sau asociate,sau personalul ONJN sauoricare dintre furnizorii sau distribuitorii acestora (inclusiv agenții de reclamă, tipografi și agenți de publicitate), sau orice funcționari, directori, angajați, consultanți sau agenți ai oricărei entități in legătură cu orice fel de promoție, sau rudele oricăror dintre persoanele de mai sus, "rudă" va include, dar nu se limitează la, soț, partener, copil sau frate și orice persoană care locuiește in aceeași casă cu oricare dintre persoanele precedente.

9.21 In cazul in care un client caracterizat neeligibil participă la orice fel de promoție, winmasters iși rezervă dreptul, fără a prejudicia orice alte drepturi prevăzute de T & C, de a solicita returnarea oricărui bonus, plată, recompensă sau alte premii, din Contul respectivului Client.

9.22 winmasters iși rezervă dreptul, la discreția sa proprie, de a descalifica orice jucător care trișează sau care denaturează sau incearcă să manipuleze procesul de intrare, sau funcționare a oricărei promoții, sau al cărui comportament este o incălcare a Regulilor, contrar spiritului regulilor sau intenției promoției respective, sau ar putea, in opinia sa rezonabilă, discredita "winmasters", sau oricare dintre companiile grupului nostru.

9.23 winmasters iși rezervă dreptul de a nu acorda un premiu sau de a solicita returnarea oricărui premiu acordat in cazul in care caștigătorul nu are dreptul să primească un astfel de premiu, in conformitate cu legislația in vigoare aplicabilă (cu condiția ca caștigătorul să fie singurul in măsură și răspunzător să certifice că el / ea are dreptul de a primi orice premiu) sau dacă avem motive de a descalifica caștigătorul in conformitate cu clauza 4.22.

9.24 In cazul in care un client participă la un concurs, ligă sau turneu și nu este in măsură, din orice motiv, sau alege să nu treacă la runda următoare după ce obține dreptul să facă acest lucru, Clientul va pierde locul lui/ei și nu va fi eligibil pentru primirea oricărui Premiu care va fi acordat pentru următoarea sau orice rundă ulterioară sau premiul final.

9.25 Dreptul de a primi orice premiu nu este transferabil.

9.26 Caștigătorul este singurul responsabil pentru orice utilizare a premiului. Cu excepția celor menționate in mod expres in aceste condiții generale de participare la promoții, nu se acceptă, nu se efectuează și nu se atribuie nici o interpretare, garanție, condiție și nu va fi acceptat nici un alt termen intre noi și orice persoană , in legătură cu orice premiu, inclusiv, dar fără a se limita la, orice termeni precum adecvare, fiabilitate, calitate satisfăcătoare sau adecvat pentru utilizarea preconizată, și nici alți termeni impliciți. Toate cele de mai sus sunt exceptate de noi in măsura maxima permisă de legislația in vigoare.

9.27 In ceea ce privește orice extragere cu premii, caștigătorii vor fi extrași la intamplare din toate intrările corect depuse si nu va fi manifestat nici un favoritism in funcție de sex, varstă, locație geografică, perioada de timp ca un client eligibil, ce a folosit clientul dintre canalele de jocuri winmasters, sau orice alt factor.

9.28 Extragerea la sorți pentru Premii are loc după cum urmează:

(a) Toate intrările ,depuse in mod valabil de fiecare client eligibil pentru o extragere cu premii ,vor fi sortate aleatoriu pe o foaie de calcul Microsoft Excel și le va fi alocat un bilet cu un număr aleator unic, pornind de la numărul 1 pană la numărul total de intrări pentru tragerea la sorți in cauză (fiecare are o " identitate unică ");

(b) funcția de generator de numere aleatoare in Microsoft Excel se utilizează pentru a determina numerele caștigătoare cu identitate unică corespunzătoare numărului de caștigători aleși pentru tragerea la sorți in cauză.

(c) "Judecătorul extragerii de premii" este șeful de marketing sau o altă persoană cu funcții de răspundere care poate conduce;

(d) Extragerea de premii va avea loc in birourile sediului winmasters sub auspiciile Judecătorului extragerii cu premii care va fi asistat de către un membru al serviciului juridic al Companiei.

9.29 Prin participarea la orice promoție la care Clientul caștigă un premiu sau care ia forma unui concurs, ligă sau turneu in care el/ea este promovat cu succes la o a doua sau ulterioară rundă, Clientul este de acord să participe la toate activitățile de reclamă, de marketing și de publicitate pe care winmasters le poate crea sau aranja, pe cheltuiala sa. Clientul este, de asemenea, de acord, in cazul in care a fost solicitat (a) să poarte orice imbrăcăminte sau ținută de marcă pe care winmasters o poate oferi, și (b) să semneze, in cazul in care a fost solicitat, un formular de cedare irevocabilă care să permită societății, fără să plătească nici o compensație, să folosească numele lui/ei, fotografii, asemănări, detalii ale țării și/sau orașului in care el/ea locuiește, orice comentarii făcute de sau atribuite lui/ei, și să includă orice astfel de informații și orice inregistrare audio/video sau de difuzare pentru astfel de scopuri promoționale, in orice mass-media, in intreaga lume.

9.30 In cazul in care Clientul participă la orice eveniment găzduit sau organizat de winmasters și care este in legătură cu o promoție, Clientul este de acord să nu facă uz de nici o marcă sau de materiale publicitare aparținand terților in favoarea nici unei organizații pe care winmasters o consideră a fi concurentul său, inclusiv, uzul nelimitat al oricărei mărci sau materialelor publicitare aparținand altei companii de jocuri de noroc. In cazul incălcării in orice mod a acestei cerințe, winmasters iși rezervă dreptul de a nu acorda un premiu sau de a solicita returnarea oricărui premiu acordat.

9.31 Referitor la orice prezentare sau intrare pe care Clientul o face in cursul participării la orice promoție, el/ea garantează că materialul in cauză este in totalitate elaborarea lui/ei originală și nu va incălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane. Clientul este de acord să cedeze toate drepturile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală), dintr-un astfel de material (și dacă există drepturi morale, este de acord să renunțe la astfel de drepturi) și este de acord să indeplinească toate documentele și de a face toate acțiunile, in mod rezonabil necesare, pentru a asigura companiei titlul de proprietate asupra unor astfel de materiale și de a-i permite deplina folosință și exploatare a acestora.

9.32 In cazul in care mai mult de un bonus de bani reali sau orice plată in exces se plătește in mod eronat unui jucător calificat, winmasters iși rezervă dreptul, fără a aduce prejudicii oricăror altor drepturi aflate sub incidența Regulilor, să solicite restituirea sumei de bani reali rezultată din bonusul suplimentar acordat sau dintr-o plată , din acel cont winmasters.

9.33 winmasters iși rezervă dreptul de a modifica, intrerupe sau suspenda orice promoție, sau orice ipostază a acesteia, in orice moment, cu sau fără preaviz, pentru orice motiv, inclusiv fără limitare, dacă a existat o eroare de tipărire, producție, distribuție sau alte erori in orice promoție sau pe site-ul web, sau atunci cand s-a produs o eroare in pregătirea sau desfășurarea oricărei promoții afectand rezultatul Promoției sau numărul de participanți sau valoarea creanțelor.

9.34 Termenii și condițiile pot fi modificate de winmasters in orice moment, prin postarea termenilor modificați pe pagina (paginile) relevantă/e a site-ului. winmasters vă recomandă să revizuiți in mod regulat acești termeni promoționali standard. Continuarea participării dumneavoastră la promoție, constituie acceptul dvs.referitor la termenii modificați.

9.35 Dacă acești termeni promoționali standard sau orice termeni promoționali specifici aplicabili sunt traduși intr-o altă limbă decat romana, atunci versiunea in limba romană va prevala in cazul in care există o neconcordanță.

9.36 Prin inregistrarea la winmasters vă dați acordul să primiți notificări despre ofertele promoționale winmasters. Notificările pot fi trimise prin email, poștă, SMS sau prin telefon iar dezabonarea de la oricare dintre ele se poate face oricand, contactand Serviciul Clienți.

10. Reguli generale de pariuri sportive

10.1 Această serie de termeni și condiții reglementează utilizarea pariurilor sportive winmasters. Atunci cand plasează un pariu la winmasters, Clientul recunoaște, prin această acțiune a lui, că a citit, ințeles și că va adera la acești Termeni si Condiții.

10.2 winmasters iși rezervă dreptul de a face modificări pe site, modificări de limite de pariuri, limite de plată și oferte.

10.3 Un pariu nu este valabil pană cand nu este validat și prezentat in istoricul pariurilor clientului. In caz de incertitudine cu privire la validitatea unui pariu, clientul este rugat să verifice pariurile deschise (nedecise) , sau să contacteze asistența clienți.

10.4 In cazul in care apare o dispută cu privire la acceptarea (sau lipsa acestora) oricăror tranzacții in contul clientului, baza de date referitoare la tranzacții va fi autoritatea supremă in deciziile ce se vor lua referitor la astfel de probleme.

10.5 winmasters iși rezervă dreptul, la propria discreție, de a declara un pariu nul, total sau parțial, in cazul in care este evident că s-au intrunit oricare dintre următoarele condiții ( situaț sit

• Pariurile au fost oferite, efectuate și/sau acceptate ca urmare a unei Erori; (" Eroare" este o greșeală , greșeală de tipar, o interpretare greșită, ceva auzit greșit, o citire greșită, traducere greșită, greșeală de ortografie, greșeală tehnică, eroare de inregistrare, eroare de tranzacție, eroare vădită, forță majoră și/sau similare.)

• Pariuri plasate in timp ce site-ul se confrunta cu probleme tehnice, și care,intr-o situație diferită, nu ar fi fost acceptate;

• Influențarea pariurilor, ("Influențarea pariurilor " este o acțiune, interzisă de către winmasters , caz in care un client, sau terți care acționează in asociere cu un client , pot influența rezultatul unui meci sau al unui eveniment - in mod direct sau indirect ).

• Pariere de sindicat ,(" Pariere de sindicat " este o acțiune ,interzisă de către winmasters, unde un client , sau terți ce acționează in asociere cu un client, se sustrag de la Regulile winmasters - direct sau indirect).

• Un rezultat a fost afectat de acțiuni penale - in mod direct sau indirect ;

• Un anunț in legătură cu pariul a fost făcut public, ceea ce modifică in mod semnificativ șansele

• Pariuri anulate. In cazul unei defecțiuni de sistem, toate pariurile care sunt afectate de această eroare vor fi anulate. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere ce poate rezulta de pe urma unei astfel de probleme. In cazul in care există pariuri caștigătoare de pe urma unei erori, ne rezervăm dreptul de a retrage caștigurile. In cazul in care din cauza unui pariu “caștigat” in urma unei erori și anulat rezultă un sold negativ, winmasters iși rezervă dreptul de a retrage suma din depuneri ulterioare, retrageri, bonusuri sau caștiguri. Sumele datorate de jucător (datorită resetării unui pariu, chargeback, plăți incorecte etc) pot fi compensate prin depozite noi.

• Pentru pariuri pre - meci:

o Pariuri efectuate după inceperea evenimentului;

o Pariuri efectuate după ce inceperea desfășurării unui eveniment, caz in care condițiile ar fi putut fi modificat intr-un mod direct și de necontestat.

• Pentru Pariuri live:

o Pariuri efectuate la un preț incorect din cauza acoperirii "live", cu intarziere sau lipsă;

o Pariuri efectuate pe anumite oferte după ce acestea au avut loc, sau un eveniment care ar putea fi in mod normal considerat că ar conduce la rezultatul final s-a intamplat sau se intamplă (de exemplu, pariurile pe oferte, cum ar fi total goluri marcate sau următorul gol in timp ce un penalty este in curs de acordare, sau a fost acordat );

o Pariuri efectuate la cote la care s-a luat in considerare un scor diferit față de cel real ;

o Pariul este primit după ce rezultatul evenimentului a fost determinat.

10.6 In cazul in care cote eronate au fost oferite in timpul parierii live, lucru cauzat de orice fel de eroare, winmasters iși rezervă dreptul de a modifica cotele, chiar și după ce jocul este terminat.

10.7 Un pariu poate fi declarat nul și ,in acel eveniment ,va fi stabilit la cote de 1.00 . Intr-un pariu combinat/multiplu, evenimentul anulat este setat la cote 1.00 și cotele globale de pariere sunt ajustate corespunzător. Pariul multiplu incă poate fi caștigat dacă restul pariurilor sunt, de asemenea, caștigate. In cazul in care compania intampină dificultăți tehnice pentru a anula un pariu, compania iși rezervă dreptul de a deduce orice caștiguri nevalide din soldurile clienților săi.

10.8 Dacă nu se prevede altfel - in excepțiile de mai jos, in oferta de pariuri sau in regulile speciale ale fiecărui sport - principiul " toate pariurile sunt valide" se aplică la toate pariurile. Aceasta inseamnă că, in cazul in care sportivul (sau echipa, etc.), pe care pariul a fost plasat, nu participă - din orice motiv - pariul este considerat pierdut , dacă evenimentul de pariere are loc. Pariul va fi declarat nul numai in cazuri excepționale, in special in următoarele cazuri:

• Evenimentul/turneul este anulat sau declarat nul.

• Evenimentul/turneul este intrerupt și reluat in mai mult de 36 ore de la data/ora inițială de deschidere

• Pariuri Head to Head (H2H) : cazul in care unul sau mai mulți participanți se retrag inainte de a fi inceput evenimentul/ turneul.

10.9winmasters nu iși asumă nici o responsabilitate pentru corectitudinea, integritatea sau actualitatea serviciilor de informații furnizate, adică scoruri live și mesajele privind rezultatele trimise prin e-mail. Miza este in mod exclusiv suma confirmată și inregistrată de către companie. In cazul in care evenimentul/pariul (market) eronat este anulat, toate pariurile vor fi anulate, iar cotele sunt stabilite la 1.00.

10.10winmasters acceptă doar acele rezultate care au fost realizate pe terenul de joc sau platforme. Rezultatele impuse de măsuri disciplinare intr-o instanță sportivă sau o altă instanță judecătorească nu vor fi acceptate. In caz de incălcare a legilor sportive, Compania iși rezervă dreptul de a ingheța orice caștiguri și a bloca plata (plățile). Acest lucru este valabil și pentru evenimente de pariuri live.

10.11 Caștigurile sunt plătite pană la o limită maximă. In cazul in care Clientul plasează un pariu și plata acestuia depășește limita maximă caștigătoare, winmasters nu este responsabil pentru excesul de sumă. In astfel de cazuri, plata caștigurile va fi redusă in mod corespunzător. Acest lucru este valabil și in cazul in care winmasters nu a avertizat pariorul impotriva posibilelor depășiri ale limitelor de caștig atunci cand are loc plasarea pariului. Următoarele limite se aplică caștigurilor per utilizator (in Euro sau echivalentul in moneda locală):

* € 15.000 per pariu

* € 15.000 pe săptămană

* € 25.000 pe lună

winmasters iși rezervă dreptul de a stabili limite de caștig diferite pentru fiecare jucător.

10.12 Limitele Mizelor sunt mizele maxim acceptabile pentru un eveniment și combinația intr-un bilet. Plasarea aceluiași pariu de mai multe ori pentru a mări limita de miză va fi considerată ca fiind fraudă de către Companie și winmasters iși rezervă dreptul de a anula toate pariurile/mizele/biletele respective.

10.13 Mizele sunt stabilite de către fiecare client , cu excepția restricției impuse de limitele de caștig, in conformitate cu calculul caștigurilor și limitelor de miză posibile. Toate Mizele trebuie să fie acoperite de soldul contului Clientului, altfel pontarea nu va fi permisă.

10.14 In scopul de a evita ca un pariu să nu fie acceptat din cauza modificărilor de cote, sistemul actualizează automat cotele inainte de confirmarea biletului și clientul va trebui să verifice cele mai recente cote pe biletul de pariere inainte de a trece la confirmarea acestuia.

10.15 Clientul nu poate combina pariuri asociate in același eveniment ("pariuri asociate" sunt două sau mai multe pariuri care au fost asociate intamplător).

10.16 . Miza sportivă minimă este de 1 RON - €0.20.

10.17 In cazul in care soldul contului nu oferă o acoperire completă și diferența nu este depusă in timp util, ofertele pentru plasarea de pariuri vor fi acceptate de Companie numai in ordinea in care acestea au fost primite ,atata timp cat contul de pariere pentru fiecare pariu individual este complet acoperit . In cazul in care miza pentru un pariu este acoperită doar parțial de soldul contului, pariul este considerat a fi plasat cu o miză care corespunde creditului rămas in cont.

10.18 Pariurile live sunt stabilite in funcție de statisticile proprii ale companiei, care se bazează pe desfășurarea jocului efectiv .Dacă nu se specifică altfel, in parierea live, pariurile plasate pe "neparticipanți ", vor fi anulate.

10.19Pariuri Sistem

10.19.1 In parierea pre-meci și parierea live, este posibil să se combine pană la douăzeci (20) pariuri diferite pe un singur bilet. Pe baza acestor douăzeci (20) selecții , puteți alege combinații de single, duble, triple etc.

10.19.2 Numele sistemelor și descrierea lor

Ce este un pariu sistem?

Pariurile sistem sunt similare cu pariurile acumulator deoarece conțin selecții multiple, dar spre diferența de pariurile acumulator, toate combinațiile posibile din cadrul selecțiilor sunt acoperite, cu posibilitatea de a caștiga chiar dacă nu toate selecțiile sunt caștigătoare.

Pariurile sistem sunt reprezentate de 2 numere separate de simbolul slash – ex. 2/4, primul număr reprezentand numărul minim de selecții caștigătoare (in acest caz doubles) iar al noilea număr, numărul total de selecții de pe bilet.

De exemplu, pentru un pariu sistem 2/4, trebuie să alegeți 4 selecții și apoi să dați clic pe rubrica combo de deasupra biletului de pariuri pentru a vedea toate opțiunile pentru pariuri sistem. Pariul sistem 2/4 este format din 6 combinații posibile pentru cele 4 selecții iar o miza de 1 EUR pe acest tip de pariu sistem va costa 6 EURO (miza fiind calculată per combinație). Dacă oricare dintre cele 2 selecții sunt caștigătoare atunci pariul va fi caștigător iar caștigul final va fi calculat in funcție de fiecare combinație caștigătoare. Dacă mai mult de 2 selecții sunt pierzătoare atunci pariul este necaștigător. La plasarea pariurilor sistem, caștigul afișat reprezintă caștigul maxim posibil dacă toate selecțiile sunt caștigătoare.

Pariuri sistem cu 3 selecții

 • Sistem 2/3: Un pariu sistem 2/3 are 3 selecții și 3 combinatii posibile – 3 doubles. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/3 de 1 euro va costa 3 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Trixie: Un pariu sistem Trixie este format are 3 selecții și 4 combinații posibile – 3 doubles și un treble. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu trixie de 1 euro va costa 4 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Patent: Un pariu sistem Patent are 3 selecții și 7 combinații posibile – 3 simple, 3 doubles și 1 treble. Oricare selecție este caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem Patent de 1 euro va costa 7 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 4 selecții

 • Sistem 2/4: Un pariu sistem 2/4 are 4 selecții și 6 combinații posibile – 6 doubles. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/4 de 1 euro va costa 6 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/4: Un pariu sistem 3/4 are 4 selecții și 4 combinații posibile – 4 trebles. Oricare 3 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/4 de 1 euro va costa 4 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație
 • Yankee: Un pariu sistem Yankee are 4 selecții și 11 combinații posibile – 6 doubles, 4 trebles și 1 four fold. Oricare 2 combinații caștigătoare garantează un profit. Un pariu Yankee de 1 euro va costa 11 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Lucky 15: Un pariu sistem Lucky 15 are 4 selecții și 15 combinații posibile – 4 singles, 6 doubles, 4 trebles și 1 four-fold. Oricare selecție este caștigătoare garantează un profit. Un pariu de 1 euro Lucky 15 va costa 15 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 5 selecții

 • Sistem 2/5: Un pariu sistem 2/5 are 5 selecții și 10 combinații posibile – 10 doubles. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/4 de 1 euro va costa 10 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/5: Un pariu sistem 3/5 are 5 selecții și 10 combinații posibile – 10 trebles. Oricare 3 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/4 de 1 euro va costa 10 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație
 • Sistem 4/5: Un pariu sistem 4/5 are 5 selecții și 5 combinații posibile – 5 four -folds. Oricare 4 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/5 de 1 euro va costa 5 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Super Yankee: Un pariu sistem Super Yankee are 5 selecții și 26 de combinații posibile – 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds și 1 five-fold. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu Super Yankee de 1 euro va costa 26 de euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Lucky 31: Un pariu sistem Lucky 31 are 5 selecții și 31 de combinații posibile – 5 signles, 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds și 1 five-fold. system consists of 31 bets involving 5 selections in different events, 5 singles, 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds, and 1 five-fold. Oricare selecție este caștigătoare garantează un profit. Un pariu Lucky 31 de 1 euro va costa 31 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 6 selecții

 • Sistem 2/6: Un pariu sistem 2/6 are 6 selecții și 15 combinații posibile – 15 doubles. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/6 de 1 euro va costa 15 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/6: Un pariu sistem 3/6 are 6 selecții și 20 combinații posibile – 20 trebles. Oricare 3 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/6 de 1 euro va costa 20 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 4/6: Un pariu sistem 4/6 are 6 selecții și 15combinații posibile – 15 four -folds. Oricare 4 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/6 de 1 euro va costa 15 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 5/6: Un pariu sistem 5/6 are 6 selecții și 6 combinații posibile – 6 five -folds. Oricare 5 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 5/6 de 1 euro va costa 6 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Heinz: Un pariu sistem Heinz are 6 selecții și 57 de combinații posibile - 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, 6 five-folds, și 1 six-fold. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit Un pariu sistem Heinz de 1 euro va costa 57 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Lucky 63: Un pariu sistem Lucky 63 are 6 selecții și 63 de combinații posibile - 6 singles, 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, 6 five-folds, și 1 six fold. Oricare selecție este caștigătoare garantează un profit. Un pariu Lucky 63 de 1 euro va costa 63 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 7 selecții

 • System 2/7: Un pariu sistem 2/7 are 7 selecții și 21 combinații posibile – 21 doubles. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/7 de 1 euro va costa 21 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/7: Un pariu sistem 3/7 are 7 selecții și 35 combinații posibile – 35 trebles. Oricare 3 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/7 de 1 euro va costa 35 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 4/7: Un pariu sistem 4/7 are 7 selecții și 35 combinații posibile – 35 four -folds. Oricare 4 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/7 de 1 euro va costa 35 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 5/7: Un pariu sistem 5/7 are 7 selecții și 21 combinații posibile – 21 five -folds. Oricare 5 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 5/7de 1 euro va costa 21euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 6/7: Un pariu sistem 6/7 are 7 selecții și 7 combinații posibile – 7 six -folds. Oricare 6 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 6/7de 1 euro va costa 7 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Super Heinz: Un pariu sistem Super Heinz are 7 selecții și 120 de combinații posibile - 21 doubles, 35 trebles, 35 four-folds, 21 five-folds, 7 six-folds, și 1 seven-fold. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu Super Heinz de 1 euro va costa 120 de euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 8 selecții

 • Sistem 2/8: Un pariu sistem 2/8 are 8 selecții și 28 combinații posibile – 28 doubles. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/8 de 1 euro va costa 28 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/8: Un pariu sistem 3/8 are 8 selecții și 56 combinații posibile – 56 trebles. Oricare 3 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/8 de 1 euro va costa 56 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 4/8: Un pariu sistem 4/8 are 8 selecții și 70 combinații posibile – 70 four -folds. Oricare 4 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/8 de 1 euro va costa 70 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 5/8: Un pariu sistem 5/8 are 8 selecții și 56 combinații posibile – 56 five -folds. Oricare 5 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 5/8 de 1 euro va costa 56 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 6/8: Un pariu sistem 6/8 are 8 selecții și 28 combinații posibile –28 six -folds. Oricare 6 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 6/8 de 1 euro va costa 28 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 7/8: Un pariu sistem 7/8 are 8 selecții și 8 combinații posibile –8 seven -folds. Oricare 7 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 7/8 de 1 euro va costa 8 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Goliath: Un pariur sistem Goliath are 8 selecții și 247 de combinații posibile - 28 doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds, și 1 eight-fold. Oricare 2 selecții caștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem Goliath de 1 euro va costa 247 de euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

10.20 Termeni şi condiţii - CASH OUT

10.20.1 Opțiunea "Cash Out" vizează exclusiv pariurile simple și combinate din categoriile live și pre-live.

Opțiunea Cash Out nu este disponibilă pentru pariurile de tip Forecast/Tricast, Câștigător Campionat sau Promovări/Retrogradări și va deveni inactivă dacă: se modifică termenii pariurilor de tip Each Way (poziție, cote sau ambele), se modifică numărul de puncte pe care s-a pariat pentru piețele Handicap și Peste/Sub, se modifică rezultatele pentru pariurile de tip Handicap Asiatic Live - Fotbal.

10.20.2 Nu există garanția că opțiunea de "Cash Out" va fi disponibilă pentru o anumită piață sau pentru anumiți clienți. winmasters își rezervă dreptul, la propria discreție, de a dezactiva opțiunea de "Cash Out" în orice moment - în acest caz, orice pariu plasat de către jucător va respecta modul inițial de plasare.

10.20.3 Ofertele de "Cash Out" sunt disponibile pentru o perioadă limitată de timp - orice modificare a cotelor sau a pieței în interiorul acestui interval poate conduce la apariția unei noi oferte de "Cash Out" sau la suspendarea/anularea acestei opțiuni.

10.20.4 Pariurile "cashed out" vor fi considerate stabilite și vor fi afișate ca atare. Rezultatul final al pieței nu este corelat cu stabilirea pariului.

10.20.5 Pariurile "cashed out" nu sunt luate în considerare la îndeplinirea cerințelor de pariere aferente bonusurilor de pe platforma Sport. winmasters își rezervă dreptul de a anula orice bonus afectat de o eroare de sistem/umană.

10.20.6 Pariurile plasate utilizând fondurile provenite din Tokenuri Freebet nu sunt compatibile cu această opțiune. În schimb, pariurile plasate folosind fonduri din balanța bonus sunt eligibile pentru Cash Out. winmasters îşi rezervă dreptul de a anula orice freebet afectat de o eroare de sistem/umană.

10.20.7 Dacă opțiunea de "Cash Out" este utilizată pentru plasarea unui pariu pe piețe sau la cote afectate de o eroare, pariurile în cauză vor fi considerate nule.

10.20.8 Pariurile combinate plasate împreună cu pariurile în sistem prin intermediul rubricii dedicate pariurilor combi nu sunt eligibile pentru opțiunea Cash Out.

10.20.9 Cash Out - Curse de Cai:

- În cazul Curselor de Cai, doar pariurile simple sunt compatibile cu opțiunea Cash Out.

- Doar pariurile de tip „Race card” și „Each Way” sunt eligibile pentru Cash Out. Pariurile de tip Forecast, Tricast, Ante Post sau altele nu sunt eligibile.

- Opțiunea Cash Out devine inactivă din momentul începerii evenimentului.

10.20.10 Se aplică Termenii și Condițiile Generale.

11. Cazinou, Cazinou Live și Reguli de Jocuri

11.1 Cazinou & Reguli de jocuri

11.1.1 Jocurile de cazinou sunt furnizate la winmasters de următorii furnizori:

 • Microgaming
 • PlayNgo
 • iSoftbet

Toate pariurile plasate la Cazinou sunt plasate, respectiv, pe serverele PlayNgo, iSoftbet sau Microgaming, in funcție de furnizorul de joc in care este plasat pariul. winmasters este licențiat de către furnizorii de jocuri de cazinou pentru a reprezentaz, promova și lansa pe piață, jocurile de cazinou. winmasters primește, deține și plătește fonduri aparținand unui Titular de cont in scopul desfășurării de tranzacții și reglementări cu Cazinoul.

11.1.2 winmasters acceptă și recunoaște răspunderea sa pentru tranzacțiile efectuate către, de la și/sau cu Cazinoul exclusiv pentru fondurile primite, deținute și/sau plătite intr-un sau dintr- un cont winmasters in cadrul acordurilor făcute cu furnizorii de jocuri de cazino.

11.1.3 Toate jocurile de cazinou sunt deosebit de demne de incredere și verificate de către autorități pentru a preveni orice potențială acțiune de tip hacking (atacuri cibernetice). Cu toate acestea, lacune tehnologice care nu sunt legate de compania noastră pot oferi posibilitatea anumitor utilizatori de a profita de aceste lacune. Caștiguri nereglementare sau modelele de pariuri vor fi investigate și winmasters iși rezervă dreptul de a confisca toate caștigurile realizate prin folosirea unor astfel de modele.

11.1.4 Jocurile de Cazinou se derulează cu o limită redusă in scopul protejării clienților.Adițional, pot fi acordate bonusuri și redusă in continuare limita companiei. In cazul in care regulile de bonus sunt ortografiate greșit sau omise de către oricare client , iar acesta profită acționand in mod fraudulos, singur sau ca un sindicat, winmasters iși rezervă dreptul de a confisca toate caștigurile realizate in cadrul unui astfel de model.

11.1.5 Prin prezenta sunteți de acord că, in cazul in care veți caștiga un jackpot de 10.000 de euro sau mai mare (sau echivalentul in orice altă valută), din orice joc de cazinou oferit de winmasters, caștigurile pot fi acordate in termen de maxim 10 zile, dupa cefurnizorul de Cazinou face verificările necesare și iși dă acordul. In cazul in care dupa efectuarea verificarilor, Compania decide sa nu acorde castigul, Compania va informa de indata autoritatile guvernante competente.

11.1.6 winmasters a asigurat Jackpot-uri cu furnizorii de cazinou, prin urmare, toate caștigurile sunt plătite din fonduri comune la nivel mondial. Pentru a evita orice neințelegere, Clientul va primi caștigurile de indată ce furnizorul de cazinou a transferat fondurile respective la winmasters.

11.1.7 Pariul minim la cazinou este de 0,01 RON. Cu toate acestea, cateva jocuri de cazinou pot avea pariul minim mai mare de 0,01 RON.

11.1.8 Accesul la cateva jocuri poate fi restricționat.

11.1.9 winmasters nu este responsabil pentru orice controversă legată de drepturile de proprietate intelectuală aferente jocurilor de cazinou.

11.1.10 Reguli pentru fiecare joc specific pot fi găsite in aria specifică fiecărui joc.

11.2 Reguli pentru Cazinoul Live

Jocurile de Cazinou Live sunt furnizate winmasters de către următorul furnizor

 • Evolution Gaming

Toate pariurile pe Cazinoul Live sunt plasate pe serverele furnizorilor menționați mai sus in funcție de furnizorul de care aparține jocul respectiv. winmasters este autorizat de furnizorii de mai sus să reprezinte și promoveze serviciile de Cazinou Live și să primească, oprească și platească fonduri către un Titular de Cont in scopul tranzacțiilor de Cazinou Live.

11.2.2 Cazinoul Live este un serviciu de sine stătător. Nu este condus sau controlat de winmasters.

11.2.3 winmasters acceptă și iși asumă responsabilitatea pentru tranzacțiile desfașurate de la și către Cazinou exclusiv pentru fondurile primite, oprite sau plătite către și de la un cont winmasters conform intelegerii cu furnizorul de Cazinou Live.

Reguli jocuri cazino

1. Despre jocurile slot

Jocurile slot pot consta din trei sau cinci role(tamburi) și au următoarele categorii de simboluri și caracteristici.

Simboluri obișnuite și speciale

• Simboluri obișnuite

• Simbolul Wild

• Simbolul Scatter

Caracteristici bonus și jocuri

• Rotiri gratuite joc bonus

• Rotiri repetate

• Caștiguri conform tabelului de plată

Desfășurarea jocului și caracteristici avansate

• Desfășurarea jocului

• AutoPlay, Opțiuni și Statistică

2.1 Simboluri obișnuite

Simbolurile obișnuite sunt toate simbolurile de pe role, care nu au o caracteristică de bonus, dar reprezintă combinații caștigătoare obișnuite conform modalităților de plată activate.

Reguli privind simbolurile obișnuite:

• Simbolurile care se potrivesc trebuie să fie unul langă altul conform modalității de plată activate.

• combinațiile caștigătoare obișnuite se plătesc de la stanga la dreapta, astfel incat un simbol trebuie să fie afișat pe primul tambur al slotului. O combinație de simboluri a cărei afișare incepe cu al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea tambur nu este plătită.

• plățile obișnuite depind de numărul de monede pe care le-ați pariat pe fiecare rotire. Pentru fiecare rotire, suma pe care ați ales să o pariați este multiplicată automat de către multiplicatorul de pariuri.

2.2 Simbolul Wild

Jocurile slot pot include un simbol wild marcat ca atare "wild".

Reguli de susbtituire a simbolului wild:

• Acest simbol nu inlocuiește simbolul scatter.

• Acest simbol nu creează propria combinație caștigătoare.

• Doar o singură combinație caștigătoare este plătită pentru o modalitate de plată. In cazul in care există mai mult decat o singură combinație caștigătoare pentru o modalitate de plată, vi se va plăti doar valoarea celei mai mari combinații.

2.3 Simbolul Scatter

Jocurile slot pot include un simbol scatter.

Reguli privind simbolul Scatter:

• Acest simbol completează o combinație caștigătoare de dispersie atunci cand două sau mai multe simboluri apar pe role.

• Acest simbol nu poate fi substituit prin simbolul wild.

• Plățile Scatter depind de pariul dumneavoastră total.

• Caștigurile scatter sunt adăugate la ciștigurile obișnuite. Dacă aveți un caștig scatter și un caștig obișnuit, sunteți plătit pentru ambele caștiguri, intrucat simbolul scatter nu este necesar să apară pe role consecutive pentru a caștiga.

• Trei sau mai multe simboluri scatter dispersate pe role, activează jocul bonus de rotiri gratuite.

3.1 Joc bonus de rotiri gratuite

Trei sau mai multe simboluri scatter dispersate pe role, activează jocul bonus de rotiri gratuite.

Regului de joc bonus rotiri gratuite:

Ultimul pariu plasat in joc este utilizat ca valoarea pariului de rotiri gratuite.

• Jocul bonus rotiri gratuite poate fi reactivat in timpul rotirilor gratuite.

• Deci, in cazul in care trei sau mai multe simboluri scatter sunt dispersate pe role in timpul rotirilor gratuite, vă sunt acordate rotiri gratuite suplimentare. Rotirile gratuite suplimentare sunt adăugate la numărul rămas de rotiri gratuite.

• Opțiunea de repetare a rotirilor nu este disponibilă in timpul rotirilor gratuite.

• Caștigurile sunt colectate automat in timpul jocului bonus.

• Caștigurile scatter și din bonus sunt adăugate caștigurilor normale.

3.2 Caracteristica de repetare a rotirilor

Caracteristica de repetare a rotirilor vă permite să repetați rularea unei role, in timp ce celelalte role sunt statice.

Reguli caracteristice:

• Aveți posibilitatea să rotiți din nou o rolă la sfarșitul oricărei rotiri pentru un cost suplimentar. Costul este calculat in credite.

• Costul unei noi rotiri se calculează separat pentru fiecare rolă.

• Costul pentru repetarea unei rotiri nu indică o șansă mai mare sau mai mică de caștig.

• Modificarea valorii monedelor afectează calcularea costului repetării rotirii. Deci, dacă vă schimbați valoarea monedei după o rotire, caracteristica rotirii repetate este dezactivată pană cand veți roti din nou.

• Aveți posibilitatea să repetați rotirea unei role de mai multe ori.

• Sunteți plătit doar pentru noile combinatii caștigătoare, care sunt formate ca urmare a repetării unei rotiri.

• Caracteristica repetării rotirilor nu este disponibilă in timpul rotirilor gratuite și AutoPlay.

3.3 • Realizări conform tabelului de plată

Sloturile pot oferi o imagine a caștigurilor conform tabelului de plată. Caracteristica realizărilor conform tabelului de plată vă permite să urmăriți starea caștigurilor prin combinații evidențiind combinațiile caștigătoare.

Reguli ale tabelului de plată

• După ce ați caștigat toate combinațiile pentru un anumit simbol, sunteți informat cu privire la acest lucru, iar simbolul este evidențiat pe tabelul de plăți.

• Realizările sunt permanent evidențiate pe tabelul de plăți, chiar și după ce părăsiți jocul.

• Realizările sunt inregistrate in timpul jocului Slot normal.

• Nu sunt inregistrate ca realizări următoarele:

o O combinație caștigătoare completată printr-un simbol wild.

o .Ciștiguri din joc de bonus rotiri gratuite

4.1 Cum se joacă

Obiectivul jocului este de a roti rolele astfel incat simbolurile să formeze o combinație caștigătoare conform tabelului de plată.

Aveți posibilitatea să vizualizați istoricul caștigurilor și soldul cazinoului in timpul jocului. Caștigurile sunt afișate in caseta destinată caștigurilor, iar soldul current al cazinoului este afișat in caseta Sold.

In toate jocurile slot:

• Toate modurile de plată sunt activate in mod permanent pentru fiecare rotire, astfel incat să puteți selecta sau dezactiva modurile de plată.

• Pentru fiecare rotire, suma pe care o alegeți ca pariu este multiplicată automat de către multiplicatorul de pariuri. Astfel, dacă ați pariat 1 monedă iar multiplicatorul de pariu este 25, pariați 1 monedă x 25 multiplicator = 25 monede total pariate pe rotire.

• Toate tabelele de plată afișează numărul de credite care sunt caștigate pentru fiecare combinație.

• Numărul de credite caștigate depinde de numărul total de monede caștigate multiplicat cu valoarea monedei selectate.

• Doar o singură combinație caștigătoare este plătită printr-o modalitate de plată. In cazul in care există mai mult decat o singură combinație caștigătoare posibilă conform unei modalități de plată, vi se plătește combinația cu valoare maximă.

• Dacă combinațiile de simboluri caștigătoare sunt afișate in modalități de plată multiple, sunteți plătit pentru fiecare combinație.

Ce vreţi să faceţi?

Plasați un pariu și jucați

1. Selectați suma pariului. Cum?

• Faceți clic pe caseta Bet( pariere).

• Faceți clic pe valoarea monedei (+) sau (-) pentru a selecta valoarea monedei pe care doriți să o pariați.

• Faceți clic pe monede (+) sau (-) pentru a selecta numărul de monede pe care doriți să le pariați.

• Faceți clic pe Max Bet(pariu maxim) pentru a paria valoarea maximă de monezi permisă. Această funcție adaptează valoarea monedei și numărul de monede la maximul pariului permis.

2. Faceți clic pe Spin(rotire).

• Dacă aveți o combinație caștigătoare evedențiată in modalitatea de plată, caștigul este evedențiat pe rolă.

• Dacă nu aveți o combinație caștigătoare, jocul este terminat și puteți juca din nou.

Vizualizarea istoricul rundelor mele

Unele jocuri slot au incluse posibilitatea vizualizării istoricului rundelor, unde puteți vizualiza caștigurile cele mai recente, pierderile și 5 caștiguri de varf.

Vizualizarea soldului meu

Unele jocuri slot au incluse posibilitatea vizualizării soldului de cazinou in monede și credite.

Vizualizarea pariurilor, soldului caștigurilor și pierderilor in monede sau credite

Puteți opta pentru jocul in monede sau credite, sau pentru ambele. Toate pariurile, plățile și soldurile sunt afișate in funcție de opțiunea selectată. In conformitate cu opțiunea selectată, toate sumele pariate și sumele caștigate conform tabelelor de plăți sunt afișate corespunzător in caseta Caștiguri (fie in monede sau credite, sau ambele).

4.2 AutoPlay, Opțiuni și Statistică

Puteți schimba opțiunile dumneavoastră și vizualiza statistica jocurilor cu ajutorul butoanelor Opțiuni sau Statistică.

De asemenea, puteți efectua un număr de rotiri successive fără a interacționa cu jocul, folosind AutoPlay sau AutoSpin. In unele jocuri , opțiunea AutoPlay este disponibilă numai in modul Expert.

Fiecare joc are diferite opțiuni și setări pentru AutoPlay. Unele dintre acestea este posibil să nu fie disponibile in jocul pe care il jucați current.

Ce doriți să faceţi?

Aflați mai multe despre opțiunile AutoPlay

Opțiunile AutoPlay diferă intre jocuri. Este posibil ca jocul dumneavoastră să nu aibă toate aceste opțiuni.

Opțiuni AutoPlay

• Numărul de rotiri: Setați numărul de rotiri al tamburului in timpul sesiunii AutoPlay.

• Numărul de secunde intre rotiri: Setați intervalul dintre rotirile AutoPlay.

• Pană la oprire: sesiunea Autoplay continuă pană cand faceți clic pe butonul Stop.

• Oprire dacă un caștig excede sau egalează: Opriți rotirile in cazul in care numărul de credite caștigate la orice rotire este mai mare sau egal cu suma selectată.

• Oprire după ce toate rotirile sunt complete: Opriți după ce a fost jucat numărul de rotiri selectate ale tamburului.

• Stop cand este caștigat potul: Opriți rotirile dacă ați caștigat jackpot-ul.

• Oprirea oricărui caștig: Opriți sesiunea ați caștigat la o rotire

• Oprire la creșterea creditelor : Opriți sesiunea, dacă numărul de credite crește cu suma selectată.

• Oprire la scăderea creditelor: Opriți sesiunea, dacă numărul de credite scade cu suma selectată.

• Oprire pe o caracteristică: Opriți sesiunea dacă rotiri gratuite sau o altă caracteristică de bonus este declanșată.

• Opțiunea AutoPlay fără a arăta acest dialog: Porniți sesiunile viitoare, fără vizualizarea setărilor AutoPlay, utilizand setările salvate sau setările inițiale.

Activarea modului Expert

1. Faceți clic pe Expert. Caracteristicile modului Expert sunt activate, la fel ca la AutoPlay.

Jucați o sesiune AutoPlay

1. Selectați suma pariului. Trebuie să selectați suma pariului inainte de a incepe sesiunea AutoPlay, intrucat in sesiunea AutoPlay se joacă cu valoarea ultimului pariu.

2. In cazul in care jocul are modul Expert, faceți clic pe Expert.

3. Faceți clic pe AutoPlay. In unele jocuri nu puteți seta numărul de rotiri pentru a juca in sesiunea AutoPlay, astfel incat făcand clic pe acest buton se pornește sesiunea AutoPlay care continuă pană cand faceți click pe Stop. In unele jocuri acest buton vă permite să alegeți numărul de rotiri pe care vreți să le jucați și opțiunile de oprire. După ce ați configurat aceste opțiuni, faceți clic pe Start pentru a incepe sesiunea AutoPlay.

Aflați mai multe despre opțiunile de joc

Opțiunile de joc sunt diferite intre jocuri. Jocul ales poate să nu aibă toate opțiunile.

• Rotire rapidă: Crește viteza tamburului de rotire a slotului astfel incat rezultatele sunt afișate mai repede.

• Rotire rapidă in rotiri gratuite Crește viteza tamburului de rotire a slotului astfel incat rezultatele sunt afișate mai repede.

• Oprire: această caracteristică dezactivează funcția de joc in timpul jocului slot.

• Permite jocule: această caracteristică activează funcția de joc in timpul jocului slot.

• Setări sunet: Afișează opțiunile de sunet.

• Oprire rotiri Cinematice : Joacă jocul cu sau fără o selecție de clipuri video de fundal in timpul rotirilor tamburului

• Grafică: Afișează grafica jocului, cu efecte de bază sau imbunătățite.

• Efecte de inaltă calitate: joacă jocul cu sau fără efecte de inaltă calitate.

• Ascunde costul repetării rotirilor: afișează sau ascunde costul repetării rotirilor atunci cand poziționați indicatorul pe un buton de repetare a rotirilor.

• Oprirea rotirii tamburului: Afișează opțiunile de oprire a tamburului.

• Sold, Pariere și Valoarea caștigurilor: Afișează aceste valori pentru jocul pe care il jucați, in credite sau monede.

• Activare 3DStereo: Vă permite să comutați intre modul 3D și modul standard.Editează Avatar: Puteți adăuga o imagine avatar, sau să modificați o imagine Avatar deja existentă .

Modificarea opțiunilor de joc

1. Faceți clic pe Opțiuni.

2. Alegeți setările necesare.

3. Faceți clic pe OK.

Aflați mai multe despre statisticile jocului

• Rezultatele rotirilor: Afișează numărul de rotiri jucate in timpul sesiunii curente de joc, durata sesiunii de joc și numărul mediu de rotatii pe oră.

• Cele mai mari caștiguri: Afișează cele mai mari trei sume caștigate in timpul sesiunii de joc curente.

Vizualizare statistici joc

Statisticile sunt disponibile numai pentru sesiunea de joc curentă. Cand ieșiți din joc, statisticile sunt resetate la zero.

1. Faceți clic pe Statistică (%).

2. Vizuașizați Statisticile jocului curent

3. Faceți click pe OK.

11.2.2 Termeni și Condiții pentru jocuri de Ruletă

1. Despre Ruletă

Ruleta are căsuțe numerotate de la 0 la 36 amplasate pe roata de ruletă.

2. Plățile jocurilor

Puteți plasa diferite tipuri de pariuri standard pe masă. Acestea sunt pariurile Inside ( Pariuri interne) și pariuri Outside (Pariuri externe).

2.1 Pariurile Inside

Denumirea pariului

Cote

Straight Up bet

35:1

Split bet

17:1

Street bet

11:1

Square bet

8:1

Line bet

5:1

Exemplu

Selectați un cip (jeton) cu mărimea de 10 și pariați 1 jeton pe un pariu Straight Up. Numărul selectat de dumneavoastră iese și sunteți plătit 36 de jetoane.

Cotele pentru pariul Straight Up sunt 35:1. De aceea, numărul de cipuri caștigate este 1 chip pariu + 35 cipuri caștig = 36 cipuri.

Plata totală in credite este 36 cipuri caștig x 10 marimea cipului selectat= 360 credite.

Scopul acestui exemplu este de a vă ajuta să ințelegeți cum funcționează plățile. Jocul real, simbolurile, rolele, liniile de plată, cărțile, pozițiile de pariere și de plăți pot fi diferite in jocul de cazinou unde jucați.

2.2 Outside Bets

Denumirea pariului

Cote

Column bet

2:1

Dozen bet

2:1

Even-Money bet

1:1

Exemplu

Selectați un cip cu o mărime de 10 și pariați 6 jetoane pe un pariu Dozen. Nunărul pe care l-ați selectat iese și sunteți plătit 18 cipuri.

Cotele la un pariu Dozen sunt 2: 1. Astfel, numărul de jetoane caștigate este de 6 jetoane pariu + 12chips caștig = 18 jetoane.

Plata totală in credite este 10 marimea cipului selectat x18 cipuri caștig = 180 credite.

Scopul acestui exemplu este de a vă ajuta să ințelegeți cum funcționează plățile. Jocul real, simbolurile, rolele, liniile de plată, cărțile, pozițiile de pariere și de plăți pot fi diferite in jocul de cazinou unde jucați.

3.Pariuri Inside și Outside

Puteți plasa diferite tipuri de pariuri normale pe masă. Acestea sunt pariurile Inside și pariurile Outside.

Pariuri Inside

 • Straight Up bet
 • Split bet
 • Street bet
 • Square bet
 • Five-Number Line bet
 • Line bet

Pariuri Outside

 • Column bet
 • Dozen bet
 • Even-Money bet

4. Pariuri Neighbour

Pariurile Neighbour constau din numărul plasat pe unpariu Straight Up și cele două numere aflate pe fiecare parte a numărului Straight Up pe roata ruletei. Deci, pariați pe un total de cinci numere.

Numărul presetat de pariuri Neighbour plasate este de două. Aveți posibilitatea să modificați numărul presetat de pariuri Neighbour utilizand funcția Opțiuni de joc.

Pariurile Neighbour au aceeași valoare de credit ca și pariul normal. Un cip este plasat pe numărul StraightUp și cate unul pe fiecare dintre numerele invecinate. Acest lucru este egal cu un pariu de cinci jetoane.

In cazul in care utilizați numărul presetat de pariuri Neighbour, plasamentele pariurilor Neighbour sunt:

0 : 0, 3, 15, 26 and 32

1 : 1, 14, 16, 20 and 33

2 : 2, 4, 17, 21 and 25

3 : 0, 3, 12, 26 and 35

4 : 2, 4, 15, 19 and 21

5 : 5, 10, 16, 23 and 24

6 : 6, 13, 17, 27 and 34

7 : 7, 12, 18, 28 and 29

8 : 8, 10, 11, 23 and 30

9 : 9, 14, 18, 22 and 31

10 : 5, 8, 10, 23 and 24

11 : 8, 11, 13, 30 and 36

12 : 3, 7, 12, 28 and 35

13 : 6, 11, 13, 27 and 36

14 : 1, 9, 14, 20 and 31

15 : 0, 4, 15, 19 and 32

16 : 1, 5, 16, 24 and 33

17 : 2, 6, 17, 25 and 34

18 : 7, 9, 18, 22 and 29

19 : 4, 15, 19, 21 and 32

20 : 1, 14, 20, 31 and 33

21 : 2, 4, 19, 21 and 25

22 : 9, 18, 22, 29 and 31

23 : 5, 8, 10, 23 and 30

24 : 5, 10, 16, 24 and 33

25 : 2, 17, 21, 25 and 34

26 : 0, 3, 26, 32 and 35

27 : 6, 13, 27, 34 and 36

28 : 7, 12, 28, 29 and 35

29 : 7, 18, 22, 28 and 29

30 : 8, 11, 23, 30 and 36

31 : 9, 14, 20, 22 and 31

32 : 0, 15, 19, 26 and 32

33 : 1, 16, 20, 24 and 33

34 : 6, 17, 25, 27 and 34

35 : 3, 12, 26, 28 and 35

36 : 11, 13, 27, 30 and 36

5. Structuri de pariere personalizabile

Structurarea pariurilor este disponibilă numai in anumite jocuri de ruletă și este folosită pentru a personaliza o structură de pariuri pe masa de ruletă. Puteți aplica pariurile dumneavoastră pentru un singur joc sau in timpul jocului AutoPlay.

Puteți personaliza pană la opt structuri diferite de pariuri și puteți adăuga una sau mai multe structuri de pariere pe masa de ruletă in timpul unui joc

Pentru a personaliza o structură de pariere:

1. Faceți clic pe Editare. Este afișat ecranul Layout Bet.

2. Selectați structurile de pariuri pe care doriți să le personalizați. Cum?

• Faceți clic pe (1 - 8) pentru a selecta structura de pariere pe care doriți să o utilizați.

• Faceți clic pe Următorul sau Precedentul pentru a găsi structura de pariere necesară.

• Selectați structura de pariere necesară din lista succesivă Go to Bet Layout.

3. Plasați pariurile in tabelul de structuri. Cum?

Pentru a plasa un pariu normal:

o Faceți click pe crește (+) sau descrește (-) pentru a selecta mărimea cipului pe care doriți să pariați

o Faceți click pe o poziție in tabelul de pariere.

 • Pentru a plasa un pariu Neighbour:

o Faceți click pe crește (+) sau descrește (-) pentru a selecta mărimea cipului pe care doriți să pariați

o Selectați numărul de pariuri Neighbour pe care doriți să le plasați, selectand din opțiunile Neighbours.

o Faceți click pe numerele de pe roata de ruletă pe care vreți să plasați pariurile Neighbours. Pariurile sunt evidențiate pe roata ruletei.

o Faceți click pe Add to Layout. Pariurile sunt adăugate la tabelul de structuri.

• Pentru a plasa aceleași pariuri utilizate in mod curent in joc:

o Faceți clic pe Get Table Bets. Pozițiile curente de pariere sunt copiate din joc joc și adăugate la tabelul de structuri.

• Pentru a reduce sau a elimina un pariu:

o Pentru a reduce sau a elimina un pariu, țineți apăsată tasta Shift de pe tastatura dumneavoastră și faceți click pe pariul pe care doriți să il reduceți sau să il eliminați. Suma cipurilor scade cu valoarea cipului curent selectat.

• Pentru a elimina un pariu Neighbour:

o Faceți clic pe Remove from Layout. Selecția dumneavastră este eliminată din structura tabelului.

4. Accesați secțiunea Istoric pariuri pentru a vizualiza acoperirea pe care pariul personalizat o are pe masa de ruletă.

5. Selectați modul in care doriți să aplicați structura de pariuri. Opțiunile sunt:

Adăugați această structură de pariuri la pariurile deja existente pe masă

Adăugați structura dumneavoastră de pariere la pariurile curente de pe masă in jocul de ruletă.

 • Ștergeți jocurile de pe masă inainte de a plasa structura de pariere

Șterge toate pariurile curente de pe masă in jocul de ruletă inainte de a adăuga structura dumneavoastră de pariere.

6. Faceți click pe Save Layout . Structura dumneavoastră de pariere personalizată a fost salvată.Puteți crea o altă structură de pariere sau faceți click pe butonul Back pentru a reveni la jocul de ruletă.

Pentru a adăuga o structură de pariere la masa de ruleta in timpul unui joc:

1. Faceți click pe Choose Layout (1 - 8) pentru a selecta structura de pariere pe care doriți să o folosiți. Pariurile sunt plasate pe masa de ruletă.

6. Instrucțiuni de joc

Obiectivul jocului este de a prezice numărul pe care se va opri bila. Puneți un pariu pronosticand numărul caștigător.

Notă: Următoarele exemple de comenzi /opțiuni pot fi diferite sau pot să nu fie disponibile in anumite jocuri de ruletă.

Pentru a juca:

1. Faceți click pe crește (+) sau descrește (-) pentru a selecta mărimea cipului pe care doriți să pariați.

2.Plasați pariul.Cum?

Pentru a plasa un pariu normal:

o Faceți clic pe o poziție de pariere din structura de pe masă.

• Pentru a plasa un pariu Neighbour:

o Setați jocul in Modul Expert făcand clic pe Expert.

o Plasați un pariu Straight Up pe masa de ruletă. Butonul Neighbour este activat.

o Faceți clic pe Neighbour. Pariurile sunt plasate automat pe numerele invecinate cu numărul selectat, pe masa de ruletă.

• Pentru a mări un pariu:

o Faceți clic pe pariul pe care doriți să il măriți. Suma cipurilor crește cu mărimea cipului selectată curent.

• Pentru a reduce sau a elimina un pariu:

o Faceți clic dreapta pe pariul pe care doriți să-l reduceți sau să-l eliminați. Suma cipurilor scade cu mărimea cipului selectată curent.

3.Faceți click pe Spin.

4. Bila este aruncată și se rotește in jurul roții oprindu-se pe una dintre căsuțele numerotate de pe roată.

 • Dacă aveți un număr ciștigător, suma caștigată este afișată in caseta Caștiguri. Dacă nu aveți un număr ciștigător, partida s-a terminat și puteți juca din nou.

7. Opțiuni de joc

Aveți posibilitatea să modificați modul de joc și setările de sunet.

Notă : Unele dintre următoarele caracteristici /opțiuni pot să nu fie disponibile in toate jocurile de ruletă.

Opțiunile sunt:

Setările jocului

 • rotire rapidă

Crește viteza de rotire a roții de ruletă astfel incat rezultatele sunt afișate mai repede. Acest lucru nu influențează rezultatele rotirii.

 • Afișare tipuri pariu

Afișează poziția pariului și valoarea pariului atunci cand plasați mouse-ul pe un pariu.

 • Afișare animație cu zoom

Afișează un zoom al roții de ruletă pe ecranul de joc, atunci cand bila s-a oprit intr-o casetă.

 • Păstrați pariurile pe masă după fiecare rotire

Păstrează pariurile din jocul anterior pe masă după fiecare rotire.

 • Numărul de Neighbours

Setează numărul de pariuri Neighbour de plasat pe masă.

 • Setări sunet

Afișează opțiunile de sunet.

AutoPlay

• Această funcție vă permite să jucați automat un număr selectat de jocuri consecutive, fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul.

Pentru a schimba opțiunile de joc:

1. Faceți clic pe Opțiuni.

2. Alegeți setările necesare.

3. Faceți clic pe OK.

8. Statistici ale jocului

Notă: Unele dintre următoarele caracteristici /opțiuni pot să nu fie disponibile in toate jocurile de ruletă.

Statisticile jocului vă permit să vizualizați informații despre sesiunea curentă de joc.

Statisticile se aplică numai la sesiunea de joc curentă. Cand ieșiți din joc, statisticile sunt resetate la zero.

Puteți vedea numărul de rotiri jucate, procentajul de rotiri caștigate, și care au fost

combinațiile caștigătoare. Statisticile sunt:

Generale

 • secțiunea rezultatele rotirilor

Afișează numărul de rotiri jucate in timpul sesiunii curente de joc, durata sesiunii de joc și numărul mediu de rotiri pe oră.

• Cele mai mari caștiguri

Afișează cele mai mari trei sume caștigate in timpul sesiunii de joc curente.

Pariuri Inside

Afișează un rezumat al tuturor pariurilor Inside plasate in timpul sesiunii curente de joc.

 • Rezultate

Listează pozițiile pariurilor Inside.

• Număr

Afișează de ori fiecare poziție de pariere Inside a apărut in timpul sesiunii dumneavoastră de joc.

 • Procentaj

Afișează rezultatele listate in coloana Number ca procentaj.

Pariuri Outside

Afișează un rezumat al tuturor pariurilor Outside plasate in timpul sesiunii curente de joc.

 • Rezultate

Listează pozițiile de pariuri Outside.

• Număr

Afișează de ori fiecare poziție de pariere Outside a apărut in timpul sesiunii dumneavoastră de joc.

 • Procentaj

Afișează rezultatele listate in coloana Number ca procentaj.

Pentru a vizualiza statisticile jocului:

1. Faceți clic pe Statistică (%).

2. Vizualizați statisticile jocului jucat curent.

3. Faceți clic pe OK.

9. Modul Expert

Notă : Modul Expert este disponibil numai in anumite jocuri de ruletă.

Cazinoul are două moduri de joc - Modul Regular și Modul Expert.

Modul Regular este modul normal de joc și nu are caracteristici avansate. Modul Expert are atat caracteristici avansate cat și caracteristici ale modului Regular.

Pentru a schimba modul de joc, faceți clic pe Expert sau Regular.

Funcțiile disponibile in Modul Expert sunt:

• Structuri personalizabile de pariere

Structurile de pariere sunt folosite pentru a personaliza o structură de pariere pe masa de ruletă. Puteți juca pariurile intr-un singur joc sau in timpul AutoPlay.

• Pariuri Neighbour

Pariurile Neighbour constau din numărul pariat pe Straight Up și cele două numere de pe fiecare parte a numărului Straight Up pe roata ruletei. Deci, pariați pe un total de cinci numere.

• AutoPlay

Această funcție vă permite să jucați in mod automat un număr selectat de jocuri consecutive, fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul.

10. AutoPlay

AutoPlay vă permite să jucați in mod automat un număr selectat de jocuri consecutive fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul.

Vă puteți personaliza rotirile AutoPlay și setările de oprire. Opțiunile sunt:

Setarea rotirilor

 • Numărul de rotiri
 • Setează numărul rotiri al ruletei in timpul sesiunii AutoPlay.
 • Numărul de secunde intre rotiri

Setează pauzele dintre rotirile AutoPlay.

Setări de oprire

 • Oprire după ce toate rotirile au fost efectuate

Sesiunea AutoPlay se oprește cand numărul selectat de rotiri al roții ruletei este complet.

Oprire dacă un caștig a fost depășit sau egalat

Sesiunea AutoPlay curentă se oprește in cazul in care numărul de credite caștigate in orice rotire este mai mare sau egală cu suma selectată.

• Oprire pe orice caștig

Sesiunea AutoPlay curentă se oprește in cazul in care caștigați la o rotire.

• Oprire dacă creditele cresc cu

Oprește sesiunea in cazul in care numărul de credite crește cu suma selectată.

• Oprire in cazul in care creditele scad cu

Oprește sesiunea in cazul in care numărul de credite scade cu suma selectată.

Lansați AutoPlay fără a arăta acest dialog

Lansați sesiunile viitoare, fără vizualizarea setărilor AutoPlay, utilizand setările salvate, sau setările standard .

Pentru a configura setările AutoPlay:

1. Setați jocul in Modul Expert făcand clic pe Expert.

2. Faceți clic pe AutoPlay.

3. Selectați setările de AutoPlay.

4. Faceți clic pe Start.

Notă:

• Trebuie să plasați un pariu pe masă, inainte de a incepe o sesiune AutoPlay .

• Trebuie să selectați suma pariului inainte de a incepe sesiunea AutoPlay, intrucat AutoPlay folosește pentru joc ultima valoare a pariului.

• Opțiunile AutoPlay pot fi diferite intre jocuri. Jocul poate să nu aibă toate aceste opțiuni.

11. Termeni utilizați la ruletă pentru grupuri de pariuri

Note: Unele dintre aceste grupuri este posibil să nu fie disponibile ca opțiuni de joc in toate jocurile de ruletă.

Black Splits

Se plasează un total de 7 cipuri. Un cip este plasat pe linia dintre următoarele numere: 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 and 28/31.

Finales a Cheval

Un pariu "Finales a Cheval" plasează un cip pe linia dintre toate numerele terminate cu aceeași cifră. Un total de 3, 4 sau 5 cipuri sunt plasate in funcție de cifre. De exemplu, un pariu pe numerele 1 și 4 are ca rezultat plasarea unui cip pe fiecare dintre următoarele combinații : 1/4; 11/14; 21/24 and 31/34.

Finales enPlein

Un pariu"Finales enPlein" plasează un cip pe toate numerele terminate cu aceeași cifră. Un total de 3 sau 4 cipuri sunt plasate in funcție de cifră. De exemplu, un pariu pe cifra 3 are ca rezultat plasarea unui cip pe fiecare dintre numerele: 3,13,23 și 33.

Jeu 0 - Zero

Sunt plasate un total de 4 cipuri. Un cip este plasat direct pe 26 și un cip pe liniile dintre: 0/3, 12/15 și 32/35.

Jeu 7/9

Sunt plasate un total de 6 cipuri. Un cip este plasat direct pe 19 plus 27 și un cip pe liniile dintre: 7/8; 8/9; 17/18 și 28/29.

Orphelins a Cheval - Orph.

Sunt plasate un total de 5 cipuri. Un cip este plasat direct pe 1 plus cate un cip pe liniile dintre: 6/9, 14/17, 17/20 and 31/34.

OrphelinsenPlein

Sunt plasate un total de 8 cipuri. Un cip este plasat pe fiecare dintre următoarele numere : 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 și 34.

Red Splits

Sunt plasate un total de 4 cipuri. Un cip este plasat pe fiecare linie dintre următoarele numere : 9/12, 16/19, 18/21 și 27/30.

Tiers du Cylindre - Serie 5/8

Sunt plasate un total de 6 cipuri. Un cip este plasat pe fiecare linie dintre următoarele numere: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 și 33/36.

Voisins du Zero - Serie 0/2/3

Sunt plasate un total de 9 cipuri. Două cipuri sunt plasate in zona 0,2,3 ; două in colțul 25/26/28/29 ; un cip este plasat pe fiecare linie dintre următoarele numere: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 și 32/35.

11.2.3 Termeni și Condiții pentru Blackjack

1. Despre Blackjack Classic & European

• Blackjack-ul Classic este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care sunt amestecate inainte de fiecare meci. Dimpotrivă, Blackjack-ul european se joacă cu două pachete standard de 52 cărți de joc, care sunt, de asemenea, amestecate inainte de fiecare joc.

• Split-ul este disponibil pentru două cărți care au aceeași valoare nominală.

• Double down este disponibil pentru primele două cărți numai in cazul in care acestea formează o mană hard cu o valoare de 9, 10 sau 11.

• Double down nu este disponibil după split.

• Este disponibilă asigurarea.

• Abandonarea nu este disponibilă.

• Dealer-ul rămane mereu pentru 17.

2. Efectuarea plăților

Toate figurile arată plata cotelor pentru fiecare combinație de mană.

Combinație Cote mană

• Blackjack: 3: 2

• Caștig Standard: 1: 1

• Caștig asigurat: 2: 1

3. Reguli de joc

3.1 Reguli generale

• Dealer-ul primește o carte, cu fața in sus.

• Blackjack este cea mai puternică mană și rămane in mod automat.

• Blackjack nu poate fi bătut, doar egalat.

• Toate cărțile cu figuri au o valoare de 10.

• Asul poate avea o valoare de 1 sau 11.

• Dumneavoastră și dealerul puteți trage pană la nouă cărți suplimentare pentru a face o mană de unsprezece cărți, cu condiția ca valoarea mainii să nu depășească 21.

• Dacă o mană nu depășește 21, după ce a primit unsprezece cărți , mana rămane automat.

• Dealer-ul rămane pentru 17.

• Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

3.2 Reguli de pariere și Plată

• Dacă dealer-ului i se imparte o mană care depășește valoarea de 21, și dumneavoastră vi se imparte o mană care are valoarea de 21 sau mai puțin, mana dealer-ului este pierdută. In mod automat mana dumneavoastră caștigă.

• In cazul in care primele două cărți care v-au fost impărțite sunt un As și o carte cu o valoare de 10,

aveți Blackjack. Mana dumneavoastră rămane automat.

• Blackjack plătește la cote de 3: 2 la pariul dumneavoastră inițial.

• Dacă atat mana dealer-ului cat și mana dumneavoastră au Blackjack, mainile sunt la egalitate ‘’push’’. Suma pariului inițial vă este returnată.

• Dacă atat mana dealerului cat și mana dumneavostră au aceeași valoare, mainile sunt la egalitate ‘’push’’. Suma pariului inițial vă este returnată.

3.3 Reguli de impărțire

• Puteți impărți două cărți care au aceeași valoare nominală.

• Pariul impărțit plasat pe mana a doua este egal cu suma pariului inițial.

• Dacă impărțiți o pereche de ași și ulterior trageți o carte cu o valoare de 10, acest lucru nu este

Blackjack, deși are o valoare de 21. Această regulă se aplică și in cazul in care impărțiți o

pereche de cărți cu o valoare de 10 fiecare și ulterior trageți un As.

• Puteți impărți cărți doar o dată pe joc, egaland două maini.

3.4 Reguli de Double Down

• Pariul Double Down este egal cu suma pariului inițial.

• Puteți face Double Down pe primele două cărți numai in cazul in care acestea sunt o mană ‘’hard’’ cu o valoare de 9, 10 sau 11.

• Nu puteți face Double Down după o impărțire.

• Cand faceți Double Down, primiți o carte și mana rămane in mod automat.

3.5 Reguli de asigurare

• Puteți beneficia de asigurare.

• Pariul de asigurare este egal cu jumătate din suma pariului inițial.

• Caștigurile sau pierderile pariului de asigurare sunt independente de pariul inițial.

• Asigurarea acoperă doar mana inițială. Ea nu acoperă o a doua mană pe o impărțire sau pe double down.

• In cazul in care dealerul nu are blackjack, pariul asigurat este scos de pe masă. Costul pariului asigurat se deduce din soldul dumneavoastră și jocul continuă.

• In cazul in care dealer-ul are blackjack, asigurarea plătește la cote de 2: 1.

4. Tabelul de strategie personalizat

Tabelul Strategie este utilizat in timpul jocului AutoPlay și vă permite să definiți strategia de joc pe care doriți să o aplicați. Vă rugăm să luați in considerare și posibilitatea ca, in unele variante de Blackjack, această caracteristică să nu fie disponibilă.

Atunci cand creați o strategie, posibilitățile mainilor de joc sunt afișate in prima coloană a tabelului, iar posibilitățile cărților dealer-ului sunt afișate in partea de sus a tabelului. Opțiunile sunt:

 • Acțiune

Acest lucru se referă la acțiunea de joc, cum ar fi tragerea ‘’hit’’.

 • Condiție

Aceasta este condiția necesară inainte de a putea incepe acțiunea de joc. De exemplu, dacă doriți să optați pentru strategia să trageți două cărți.

 • Diverse

Aceasta este alternativa pentru opțiunile de joc, in cazul in care condițiile nu sunt indeplinite sau in cazul in care acțiunea nu este permisă in conformitate cu regulile jocului. De exemplu, dacă optați pentru strategia de a impărți două cărți, dar trageți dacă acest lucru nu este permis.

 • Altele

Acestea sunt acțiunile suplimentare premise in conformitate cu regulile jocului. In acest mod se intervine asupra acțiunilor de bază și alternative. De exemplu, pentru a obține asigurarea in cazul in care prima carte a dealer-ului este un As.

Pentru a crea propria strategie:

1. Setați jocul in Modul Expert făcand clic pe Expert.

2. Faceți clic pe strategie.

3. Faceți clic pe campul pe care doriți să il modificați.

4. Selectați o opțiune din meniu.

5. Faceți clic pe Salvare și inchidere.

Pentru a aplica din nou strategia default și inlocuirea oricăror modificări pe care le-ați făcut:

1. Setați jocul in Modul Expert făcand clic pe Expert.

2. Faceți clic pe strategie.

3. Faceți clic pe Default.

4. Faceți clic pe Salvare și inchidere.

Pentru a reseta tabelul Strategie pe o strategie salvată anterior:

1. Setați jocul in Modul Expert făcand clic pe Expert.

2. Faceți clic pe strategie.

3. Faceți clic pe Reset.

5. Reguli de joc

Obiectivul jocului este de a bate mana dealer-ului fie obținand o mană cu o valoare mai mare, fără a depăși 21, sau dacă mana dealerului este pierdută.

Pentru a juca:

1. Faceți clic pe un jeton din zona Selectare Chip pentru a selecta valoarea jetonului pe care doriți să-l pariați. Puteți vizualiza mai multe valori de jetoane, făcand clic pe săgeți.

2. Plasați pariul. Cum?

• Faceți clic pe cercul de pariere pentru a selecta numărul de jetoane pe care doriți să le pariați.

• Pentru a mări pariul, faceți clic pe pariul pe care doriți să il măriți. Numărul de jetoane este mărit cu valoarea jetoanelor selectate curent.

• Pentru a reduce sau pentru a elimina un pariu, faceți clic dreapta pe pariul pe care doriți să-l reduceți sau să-l eliminați.

• Numărul de jetoane este micșorat cu valoarea jetoanelor selectate curent.

• Pentru a reduce sau pentru a elimina un pariu, țineți apăsată tasta Shift de pe tastatură și faceți click pe pariul pe care doriți să-l reduceți sau să-l eliminați Numărul de jetoane este micșorat cu valoarea jetoanelor selectate curent.

• Alte opțiuni de pariere:

o Rebet

Pentru a paria același număr de jetoane ca la jocul anterior, faceți clic pe Rebet. Jetoanele sunt plasate pe masă.

O Clear Bet (șterge pariurile)

Pentru a șterge toate pariurile de pe masă, faceți clic pe Clear Bet. Pariurile sunt șterse de pe masă.

3. Faceți clic pe Deal (impărțire). Mai mult

• O mană de două cărți vă este impărțită. Dealer-ul primește o carte, cu fața in sus.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = Enter

4. In funcție de cărțile care care v-au fost impărțite și de regulile de joc, aveți posibilitatea să:

- Hit (trage)

Cand aveți o mana sub valoarea de 21 și doriți incă o carte, faceți clic pe Hit(trage) pentru a primi o carte. Dealer-ul vă va impărți o altă carte din pachetul de cărți de joc.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = H

- Stand (oprire)

Atunci cand considerați că aveți o mană care poate bate dealer-ul, faceți clic pe Stand(oprire) pentru a termina jocul mainii curente. Nu veți mai primi nici o carte.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = S

- Split (separare)

Atunci cand vi s-au impărțit două cărți cu aceeași valoare nominală, faceți clic pe Split(separare) pentru a impărțiți mana curentă in două maini separate și plasați un pariu egal cu pariul inițial pe mana a doua. O nouă carte este impărțită fiecărei maini.

Puteți impărți doar o dată pe joc, egaland două maini.

Orice maini separate sunt completate inainte ca dealer-ul să joace mana lui.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = P

- Double Down (dublare pariu)

Atunci cand considerați că aveți o mană care poate bate mana dealerului cu următoarea carte trasă, faceți clic pe Double pentru a plasa o sumă suplimentară egală cu pariul dumneavoastră inițial de pe masă. Vi se imparte o singură carte și pariul dumneavoastră rămane in mod automat.

Puteți folosi opțiunea Double pe primele două cărți numai in cazul in care acestea sunt o mană hard cu o valoare de 9, 10 sau 11.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = D

- Solicitați Asigurare

Cand cartea cu fața in sus a dealer-ului este un As, faceți clic pe Da pentru a plasa un pariu de asigurare egal cu jumătate din pariu inițial de pe masă.

Vă asigurați impotriva posibilității ca dealer-ului să obțină Blackjack.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = Y

- Nu solicitați Asigurare

Cand cartea cu fața in sus a dealer-ului este un As și vi se oferă asigurare, faceți clic pe Nu ca să nu primiți asigurare.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai in anumite jocuri de blackjack) = N

5. Dealer-ul iși joacă mana .

6. Mana dumneavoastră și mana dealer-ului sunt comparate.

• Dacă mana jucătorului are aceeași valoare cu cea a dealer-ului, ‘’push’’, mana este rezolvată in conformitate cu regulile jocului.

• Dacă mana dumneavoastră bate dealer-ul, vă sunt plătite caștigurile.

• Dacă mana dumneavoastră nu bate dealer-ul, jocul este terminat și puteți juca din nou.

6. Opțiuni de joc

Aveți posibilitatea să modificați modul de joc și setările de sunet. Opțiunile sunt:

• Setări de viteză

Afișează opțiunile legate de viteza jocului. Puteți seta jocul astfel incat să jucați Slow(incet), Medium(mediu), Fast(rapid) sau Fastest(cel mai rapid).

• Setări sunet

Afișează opțiunile de sunet.

• Setările jocului

Afișează opțiunile de joc:

 • Auto Rebet

Această opțiune plasează in mod automat același număr de jetoane pariat in jocul anterior, pe masă, atunci cand incepe un nou joc.

 • Quick Deal

Această opțiune mărește viteza de joc.

• Nu șterge mainile pierdute

Această opțiune menține mainile pierdute pe masă.

 • Auto Play

Această funcție vă permite să jucați in mod automat un număr selectat de jocuri consecutive, fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul. Rețineți că această caracteristică poate să nu fie disponibilă in toate jocurile de Blackjack.

Pentru a schimba opțiunile de joc:

1. Faceți clic pe Opțiuni.

2. Alegeți setările necesare.

3. Faceți clic pe OK.

7. Statistici de joc

Statisticile jocului vă permit să vizualizați informații despre sesiunea curentă de joc.

Statisticile se aplică numai la sesiunea de joc curentă. Cand ieșiți din joc, statisticile sunt resetate la zero.

Puteți vizualiza numărul de maini jucate, procentajul de combinații de maini caștigătoare și

care au fost combinațiile caștigătoare. Statisticile sunt:

 • Generale

• Rezultate privind mainile

Afișează numărul de maini jucate in timpul sesiunii de joc curente.

 • Cele mai mari Victorii

Afișează cele mai mari trei sume caștigate in timpul sesiunii de joc curente.

• Dealer

Afișează un tabel cuprinzand mainile finale ale dealer-ului comparativ cu cartea inițială a dealer-ului. Mainile finale ale dealer-ului sunt afișate in partea de sus a tabelului, iar cartea inițială a dealer-ului este afișată in coloana Cartea Inițială. Rezultatele sunt afișate ca procente.

 • Pornirea

Afișează un tabel cuprinzand cartea inițială a dealer-ului, comparativ cu mana de inceput a jucătorului. Cărțile inițiale ale dealer-ului sunt afișate in partea de sus a tabelului, iar mana inițială a jucătorului este afișată in coloana Jucător. Rezultatele sunt afișate ca procente.

• Final

Afișează un tabel cuprinzand mana finală a dealer-ului, comparativ cu mana finală a jucatorului. Mainile finale ale dealer-ului sunt afișate in partea de sus a tabelului, iar mana finală a jucătorului este afișată in coloana Jucător. Rezultatele sunt afișate ca procente.

Pentru a vizualiza statisticile jocului:

1. Faceți clic pe Statistică (%).

2. Vizualizați statisticile jocului curent.

3. Faceți clic pe OK.

Notă:

Această funcție poate să nu fie disponibilă in jocul pe care il jucați curent.

11.2.4 Termeni și condiții pentru Baccarat

1. Regulile jocului Baccarat

• Baccarat este un joc intre jucător și cazinou.

• Scopul jocului este de a anticipa care mană va fi cea mai mare. De asemenea, puteți prezice o egalitate.

• Jocul este jucat cu 8 pachete de cate 52 de cărți (excepțand jokerii), amestecate inainte de fiecare rundă.

• Semnul MIN / MAX indică miza minimă și maximă care poate fi plasată in orice zonă de pariere.

• Caștigurile sunt realizate conform tabelului de plăți in joc. Pentru mai multe informații consultați Programul de plată.

• Pentru a vizualiza tabelul de plăți, mutați cursorul peste semnul MIN / MAX.

• Unele caracteristici pot să nu fie disponibile pentru modul JOACĂ PENTRU DISTRACȚIE.

2. Cum se joacă mana

• Plasați un singur pariu sau o combinație de pariuri, in oricare dintre zonele de pariuri (TIE, BANKER, sau PLAYER), și incepeți jocul.

• Jucătorului și Banker-ului le sunt impărțite două sau trei cărți. Trei cărți sunt impărțite pe baza regulilor referitoare la trei cărți. Pentru mai multe informații consultați Reguli privind trei cărți.

• Jocul compară valorile mainilor jucătorului și Banker-ului. Pentru mai multe informații consultați secțiunea Scor.

• Mana cu o valoare apropiată de 9 caștigă. Mainile de valoare egală sunt la egalitate și nici o mană nu caștigă.

• Pariurile sunt plătite in funcție de programul de plată.

3.Reguli pentru trei cărți

• Dacă Jucătorul sau Banker-ul are 8 sau 9, acest lucru este cunoscut sub numele de "natural", și ambele maini răman. Această regulă se suprascrie tuturor celorlalte reguli.

• Dacă nici jucătorul și nici Banker-ul nu au 8 sau 9 jocul continuă după cum urmează:

Reguli ale jucătorului

o Dacă jucătorul are 0-5,o a treia carte este impărțită. In cazul in care jucătorul are 6 sau 7 mana rămane.

Reguli ale Banker-ului

o Dacă Jucătorul rămane, Banke-rul trage o a treia carte, dacă mana are 0-5.

o Dacă jucătorul trage o a treia carte, valoarea cărții extrase de către jucător și valoarea mainii Banker-ului determină dacă Banker-ul primeste o a treia carte.

4. Determinarea scorului

• Valoarea mainilor este determinată prin insumarea valorilor cărților din mană.

• Cardurile cu numerele de la 2-9 contează ca valoare nominală, așii contează ca 1, și regii, reginele, valeții și numărul 10 contează ca fiind 0.

• Dacă valoarea este de 10 sau mai mult, se scade 10 . Valoarea rămasă este valoarea mainii (de exemplu, 13 devine 3).

5. Program de plată

• In cazul in care caștigă jucătorul, pariurile jucătorilor sunt plătite 2 pentru 1 (sumă pară).

• Dacă Banker-ul caștigă, pariurile Banker-ului sunt plătite 2 pentru 1 (sumă pară), mai puțin un comision de 5%. Caștigul va fi rotunjit in jos, dacă este necesar.

• Dacă există o egalitate, pariurile egalitate sunt plătite 9 pentru 1, in timp ce pariurile jucătorilor sau Banker-ului sunt returnate (push).

6. Ajutor pentru joc

• Pentru a efectua un pariu, selectați un cip și faceți clic pe una dintre secțiunile de pariere: TIE, BANKER sau PLAYER.

• Dacă există săgeți la stanga și la dreapta cip-urilor, faceți clic pe acestea pentru a vedea valorile suplimentare ale cip-urilor.

• Fiecare clic intr-o zonă de pariere adaugă pariului un cip din valoarea selectată.

• Pentru a porni o mană, faceți clic pe DEAL.

• Pentru a elimina un pariu, selectați cipul de ștergere și apoi faceți clic in zona de pariere.

• Pentru a plasa același pariu ca și runda anterioară, faceți clic pe Rebet.

• Pentru a plasa un pariu, faceți clic pe Pariu Nou.

• Pentru a minimiza istoricul Baccarat, mutați cursorul peste istoricul Baccarat și apoi faceți clic pe butonul de inchidere [X].

• Pentru a afișa istoricul Baccarat, faceți clic pe Setări de joc, și apoi selectați caseta istoric Baccarat.

7. Opțiuni de Setare joc

• Pentru a accesa setările de joc, faceți clic pe pictograma cheie din panoul de joc.

 • Audio . Activează sau dezactivează toate sunetele.
 • Efecte sonore . Activează sau dezactivează efectele sonore redate la evenimente.
 • Muzica de fundal . Activează sau dezactivează coloana sonoră de fundal.
 • Istoric Baccarat . Afișează sau ascunde istoricul Baccarat.
 • Viteză . Mărește sau micșorează viteza de joc.
 • Istoric joc . Apasăți pentru a vizualiza istoricul celor mai recente jocuri.

Notă : Unele cazinouri pot funcționa fără să ofere toate setările de joc listate.

11.2.5 Termeni și Condiții pentru Video Poker

1. Despre Video Poker

Obiectivul jocului este de a finaliza fiecare mană jucată cu cea mai puternică mană de poker posibilă. După ce plasați pariul, primiți inițial cinci cărți. Faceți clic pe cărțile pe care doriți să le păstrați. Cărțile care nu sunt păstrate, vor fi decartate și inlocuite cu cărți noi cand apăsați DEAL. Nivelul mainii finale de cinci determină plata dumneavoastră conform tabelului de plăți. Aveți posibilitatea să incercați să vă multiplicați premiul jucand jocuri in tura de bonus.Plata fiecărei maini jucate depinde de clasamentul mainilor.

2. Maini de poker

Mainile caștigătoare sunt plătite in funcție de poziția in clasamentul mainilor. Redăm mai jos clasamentul mainilor de la cea mai puternică la cea mai slabă:

• Royal Flush (Chintă Royală) - aceasta este o combinatie de un As, Rege, Damă, Valet și Zece, de aceeași culoare.

• Four of a Kind (Aces ) Careu de Ași- Aceasta este o combinație de patru Ași.

• -Straight Flush (Chintă de culoare )- Aceasta este o combinație de cinci cărți de aceeași culoare, in ordine. De exemplu: 3,4,5,6,7.

• Four of a Kind (Careu)- este o combinație de patru cărți de aceeași valoare nominală. De exemplu: 8,8,8,8,3.

• Full House - aceasta este o combinație de trei cărți cu aceeași valoare nominală și două cărți de o altă valoare nominală. De exemplu: Q, Q, Q, 3,3.

• Flush - intr-o mană de cinci cărți, aceasta este o combinație de cinci cărți cu aceeași figură. De exemplu, cinci ași.

• Straight ( Chintă) - intr-o mană de cinci cărți, aceasta este o combinație de cinci cărți de orice culoare, in ordine.

• Three of a Kind (Trei de un fel) - este o combinație de trei cărți de aceeași valoare nominală. De exemplu, Q, Q, Q, 10,7.

• Two Pairs (Două perechi) - in jocurile de cărți, aceasta este o combinație de două cărți de aceeași valoare nominală. De exemplu, intr-o mană de cinci cărți este o combinație de două perechi: 10,10,2,2, K.

• Jacks or Better (Valeți sau mai bun) - aceasta este o combinație de o pereche de cărți fie Valeți, Dame, Regi sau Ași. De exemplu: 10,2, J, J, 4.

3. Acțiuni

• Crește Valoare nominală - Dați clic pe + pentru a crește valoarea nominală a fiecărei monede.

• Scade Valoare nominală - Faceți clic pe - pentru a micșora valoarea nominală a fiecărei monede.

• Deal - Plasează cărțile corespunzător.

• Hold - Faceți clic pe fiecare carte pe care doriți să o păstrați.

• Bet Max - Pariuri maxime.

• Gamble - Incepe jocul rundei bonus, după o mană caștigătoare.

• Collect - premiul vă este creditat și runda de joc se termină.

• Maini - Schimbă numărul de maini de joc.

Notă : Anumite acțiuni este posibil să nu fie disponibile in toate jocurile video poker.

4. Variante Video Poker

• Aces & Eights- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare partidă. Jocul urmează regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Acordă plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru cărți de același fel (Ași sau Opt); 2) Patru cărți de același fel (șapte); 3) Patru cărți de același fel (Altele).

• Aces & Faces - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare . Acordă plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Ași; 2) Patru Valeți, Dame sau Regi.

• All Aces Poker - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. . Dispune de funcția de dublare. Acordă plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Ași; 2) Patru cărți de același fel (doi, trei sau patru); 3) Patru cărți de același fel (Altele).

• All American Poker - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare.

• Bonus Poker- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Careu (Ași); 2) Careu (doi, trei sau patru); 3) Careu (cinci pană la regi).

• Poker Bonus Deluxe- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăti mari pentru combinația Careu.

• Bonus Deuces Wild- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild . Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Dame și un As; 2) Careu (Dame); 3) Cinci de un fel (Ași); 4) Cinci de un fel (Trei, Patru sau Cinci).

• Deuces & Joker - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 53 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild. Dispune de funcția de dublare.

• Deuces Wild - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild . Dispune de funcția de dublare.

• Double Bonus - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Careu (Ași); 2) Careu (doi, trei sau patru); 3) Careu (cinci pană la Rege).

• Double Double Bonus - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Ași cu oricare din următoarele doi, trei sau patru; 2) Patru de doi, Trei sau patru cu oricare dintre următoarele As, doi, trei sau patru; 3) Careu (Ași); 4) Careu (doi, trei sau patru); 5) Careu (cinci pană la Regi).

• Double Joker - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 54 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild. Dispune de funcția de dublare.

• Jacks or Better - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinația Natural Royal Flush (As, Rege, Damă, Valet și Zece, cărți de aceeași culoare).

• Joker Poker - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 53 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild. Dispune de funcția de dublare.

• Louisiana Double - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 53 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are o carte dublă. Dispune de funcția de dublare

• Tens or Better - jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat inainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare.

5. Caracteristici

• Double card- dublează caștigul atunci cand este afișat cu o combinație caștigătoare.

• Double feature(funcția de dublare) - obiectivul caracteristicii Double feature este de a trage o carte de valoare mai mare decat cartea dealerului care pierde mana, sau pană cand ajunge la limita de dublare a casinoului.

• Wild card - aceasta este o carte care substituie alte cărți și are orice valoare nominală sau culoare pe care o alegeți, pentru a finaliza o mană.

• Beat the Dealer - cartea dealerului este impărțită cu fața in sus. Selectați una dintre cele patru cărți cu fața in jos, făcand clic pe ea. In cazul in care cartea dumneavoastră este mai mare decat a dealer-ului, se va dubla premiul. In cazul in care cartea este mai mică decat a dealer-ului, ați pierdut premiul. In cazul in care cărțile sunt de același rang, premiul rămane același.

• High or Low - Obiectivul dumneavoastră este de a ghici corect dacă cartea cu fața in jos este mai mare sau mai mică decat 8, făcand clic pe butonul corespunzător. (O carte cu o valoare de 9-As este mai mare, o carte cu o valoare de 2-7 este mai mică.) In cazul in care cartea cu fața in jos este 8, jocul este la egalitate –push- și premiul dumneavoastră rămane același.

• Red or Black - Obiectivul dumneavoastră este de a ghici corect culoarea sau figura cărții cu fața in jos. Selectați culoarea sau figura făcand clic pe butonul corespunzător. Dacă ați ghicit corect culoarea, vă dublați premiul. Dacă ați ghicit corect figura, premiul se multiplică de patru ori.

Notă: Unele caracteristici nu sunt disponibile in toate jocurile video de poker.

6. Tabelul de plăți

• Tabelul de plăți pentru versiunea jocului cu o singură mană se afișează pe ecran.

• Pentru a vizualiza tabelul de plăți aparținand altor versiuni ale jocului, faceți clic pe "Paytable".

11.2.6 Termeni și Condiții pentru Jocuri de Noroc

Crown and Anchor

Reguli de joc

• Reguli generale:

1. Trei zaruri sunt rulate pe joc

2. Puneți un pariu pe un simbol care credeți că se va potrivi cu un simbol pe zaruri.

3. Simbolurile sunt Heart ,Club, Diamond, Spade, Crown și Anchor.

4. Puteți paria pe mai mult de un simbol pe joc.

5. Numărul de Daubers plasate pe poziția caștigătoare depinde de numărul de simboluri care se potrivesc.

6. Toate plățile sunt in credite.

7. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.

• Reguli de Pariere și Plată

1. Caștigurile sunt plătite in funcție de rezultatele poziției zarului cu fața in sus, la sfarșitul jocului.

2. Sunteți plătit pentru mai multe combinații pe grila de pariuri.

3. Toate plățile sunt in credite.

4. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă

Trei zaruri sunt rulate pe joc. Puneți un pariu pe un simbol care credeți că se va potrivi cu un simbol de pe zaruri.

Simbolurile sunt Heart, Club, Diamond, Spade, Crown și Anchor.

Pentru a juca:

1. Faceți clic pe un cip din zona Chip Selection pentru a selecta dimensiunea cipului (jetonului) pe care doriți să pariați. Puteți vizualiza mai multe dimensiuni de cip, făcand clic pe săgeți.

2. Plasați pariul făcand clic pe o poziție de pariere de pe structura mesei.

3. Faceți clic pe Play. Cele trei zaruri sunt aruncate.

4. Trei Daubers sunt plasate pe pozițiile caștigătoare pe masă.

a. Dacă aveți un joc caștigător, victoria este evidențiată in zona de joc. Vi se plătește suma caștigului așa cum este afișată in caseta Win.

b. Dacă nu aveți un joc caștigător, partida s-a terminat și puteți juca din nou.

Beer Fest

Reguli de joc

• Reguli generale:

1. Puteți paria doar pe o singură carte la un moment dat.

2. Puteți opta pentru a juca jocurile in orice ordine.

3. Trebuie să jucați toate jocurile inainte de a putea solicita o nouă carte.

4. Puteți caștiga o valoare de multiplicare de pană la 5 000x in fiecare joc.

5. Alegeți obiecte pentru a revela sume aleatoare de caștiguri bonus.

6. Sumele aleatoare de caștiguri bonus afișate in joc sunt deja multiplicate cu suma totală a pariului plasat. Este afișată numai suma de bonus caștigată.

7. Caștigați totalul sumelor de caștig bonus revelate.

8. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.

• Reguli de pariere și plată:

1. Plățile pentru fiecare joc sunt independente una față de cealaltă. Caștigurile se acumulează in caseta de caștig pentru fiecare joc.

2. Caștigați totalul sumelor de caștig bonus revelate.

3. Caștigurile sunt colectate automat la finalul jocurilor.

4. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigată cu valoarea totală a pariului.

5. Toate plățile sunt in credite.

6. Numărul total de credite caștigate depinde de suma de pariere selectată, inmulțită cu valoarea de multiplicare caștigată.

7. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă

Trebuie să jucați toate jocurile inainte de a putea solicita o nouă carte.

Doar o singură combinație caștigătoare este plătită pe o carte. Dacă există mai mult de o posibilă combinație caștigătoare pe o carte, sunteți plătit doar la valoarea celei mai mari combinații.

Pentru a juca:

1. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați. Valoarea totală a pariului reprezintă numărul de credite pariate.

2. Faceți clic pe New Card. Este afișat un card nou cu trei jocuri.

3. Alegeți un joc pentru a juca. Pentru fiecare joc caștigurile sunt independente unul față de celălalt.

4. Ați finalizat cu succes un joc. Vi se plătește caștigul. Puteți juca jocul următor.

5. Nu finalizați cu succes un joc. Puteți juca jocul următor.

4. Orice caștiguri sunt adăugate la caseta Win.

Bunny Boiler / Bunny Boiler Gold

Reguli de joc

• Reguli generale:
1. Puteți paria doar pe un singur card la un moment dat.
2. Deplasați-vă de-a lungul tablei de joc pentru a caștiga valori de multiplicare pentru Bunny Boiler și credite pentru Bunny Boiler Gold.

3. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

• Reguli de pariere și plată:
1. Caștigurile plătite depind devaloarea ultimuluipremiu caștigat.
2. Numai o singură combinație caștigătoare este plătit pe un card.
3. In cazul in care există mai mult de o posibilă combinație caștigătoare pe un card, vi se plătește valoarea celei mai mari combinații.
4. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigată cu valoarea totală a pariului.
5. Toate plățile sunt in credite.
6. (Numai pentru Bunny Boiler) Numărul total de credite caștigate depinde de suma pariului selectat, inmulțit cu valoarea de multiplicare caștigată.
7. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă
Deplasați-vă de-a lungul tablei de joc pentru a caștiga credite. Sunt afișate următoarele simboluri:
• Continuă
Aterizați pe un simbol Carrot. Puteți rula din nou.
Notă : Puteți rula zarurile din nou, dacă nu ați ajuns incă la numărul maxim de rulări.
• Death
Aterizați pe un simbol Death. Puteți:
o supraviețui
Puteți rula din nou.
o Nu supraviețuiți
Jocul s-a terminat și puteți să jucați din nou. Caștigați ultimul premiu inregistrat pe tabla de joc.
• Premiul
Aterizați pe sau treceți peste un simbol premiu. Caștigați premiul din tabel.
Notă : Ultimul premiu obținut inlocuiește orice premiu anterior caștigat in timpul jocului.
• Jackpot (numai pentru Bunny Boiler Gold)
Aterizați pe un simbol Golden Carrot. Funcția Jackpot este activată și roata de Jackpot se rotește pentru obținerea premiului.
Notă : Puteți rula zarurile din nou numai dacă nu ați ajuns incă la numărul maxim de rotiri.
• Jump (numai pentru Bunny Boiler Gold)
Aterizați pe un simbol Jump. Săriți la următorul spațiu de aceeași culoare.
Notă : Puteți rula zarurile din nou numai dacă nu ați ajuns incă la numărul maxim de rotiri.
Doar o singură combinație caștigătoare este plătită pe un card. Dacă există mai mult de o posibilă combinație caștigătoare pe un card, vi se plătește doar valoarea celei mai mari combinații.
Pentru a juca:
1. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați. Valoarea totală a pariului este numărul de credite pariate.
2. Faceți clic pe New Card. Este afișat un nou card.
3. Efectuați clic pe Roll Dice. Puteți arunca zarurile de maxim șase ori.
4. Caștigurile sunt calculate după ce finalizați șase rotiri ale zarurilor sau dacă jocul incetează pe un simbol Death.
Sfat : Faceți clic pe Turbo pentru a accelera jocul.

Crypt Crusade / Crypt Crusade Gold / Space Evader / Space Evader Gold / Six Shooter Looter Gold

Reguli de joc

• Reguli generale:
1. Puteți paria doar pe un singur card la un moment dat.
2. Deplasați-vă de-a lungul tablei de joc pentru a caștiga valori de multiplicare (Crypt Crusade / Space Evader) sau credite (Crypt Crusade Gold/ Space Evader Gold).
3. Puteți caștiga o valoare de multiplicare de pană la 25 000x (Crypt Crusade / Space Evader) sau pană la 2 000 credite (Crypt Crusade Gold / Space Evader Gold).
4. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

• Reguli de pariuri și plată:
1. Caștigurile plătite depind de valoarea ultimului premiu caștigat.
2. Numai o singură combinație caștigătoare este plătit pe un card.
3. In cazul in care există mai mult de o posibilă combinație caștigătoare pe un card, vi se plătește numai valoarea celei mai mari combinații.
4. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigate cu valoarea totală a pariului (numai versiunile Gold).
5. Toate plățile sunt in credite.
6. Numărul total de credite caștigate depinde de suma pariului selectat, inmulțită cu valoarea de multiplicare caștigată (numai versiunile Gold).
7. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă:
Sunt afișate următoarele simboluri:
• Death
Aterizați pe un simbol Death. Partida s-a terminat și puteți juca din nou (Crypt Crusade / Crypt Crusade Gold) sau supraviețuiți/ nu supraviețuiți (Space Evader & Space Evader Gold). Caștigați ultimul premiu inregistrat in tabel.
• Premiul
Aterizați pe sau treceți peste un simbol premiu. Caștigați premiul din tabel.
Notă: Ultimul premiu inregistrat inlocuiește orice premiu caștigat anterior in timpul jocului.
• Continuă
Aterizați pe un simbol Continue. Puteți roti din nou.
Notă : Puteți roti din nou doar dacă nu ați ajuns incă la numărul maxim de rotiri.
• Jackpot (Numai versiunea Gold)
Aterizați pe un simbol Golden Compass / Golden Crystal. Caracteristica Jackpot este activată și roata de Jackpot incepe să se rotească pentru a vă aduce premiul.
Notă : Puteți roti din nou doar dacă nu ați ajuns incă la numărul maxim de rotiri.

• Jump (Numai versiunea Gold)

Aterizați pe un simbol Jump. Săriți la următorul spațiu de aceeași culoare.
Notă : Puteți roti din nou doar dacă nu ați ajuns incă la numărul maxim de rotiri.
Doar o singură combinație caștigătoare este plătit pe un card. Dacă există mai mult de o posibilă combinație caștigătoare pe un card, vă este plătită numai valoarea celei mai mari combinații.
Pentru a juca:
• Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați. Valoarea totală a pariului este numărul de credite pariate.
• Faceți clic pe Joc nou. Este afișat o nou card.
• Faceți clic pe Spin sau Roll. Numărul maxim de rotiri posibile este 8.

• Caștigurile sunt calculate după ce finalizați cele opt rotiri sau ați aterizat pe un simbol Death.
Sfat : Faceți clic pe Turbo pentru a accelera jocul.

Premier Racing / Premier Trotting


Reguli de joc


• Reguli generale:
1. Puteți paria pe mai mult de un cal pe cursă, pană la valoarea maximă a pariului.
2. Rezultatul fiecărei curse este generat aleator și independent de rezultatele anterioare.
3. Toate plățile sunt in credite.
4. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.


• Reguli de pariere și plată:
1. Plățile depind de tipul de pariu și de cote.
2. Cotele sunt alocate in mod aleatoriu pe cal.
3. Toate plățile sunt in credite.
4. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Tipuri de pariuri
Puteți paria pe mai mult de un cal pe cursă, pană la valoarea maximă a pariului.
Cotele de plată depind de tipul de pariu și de cote.
Puteți plasa următoarele pariuri:
pariu standard:
o pariu Win
Un pariu plasat pe un cal pronosticand că va termina pe prima poziție intr-o cursă.
o pariu Place
Un pariu plasat pe un cal pronosticand că va termina pe primul, al doilea sau al treilea loc intr-o cursă.
Puteți plasa atat un pariu Win cat și un pariu Place pe același cal.


• Pariu Forecast (doar Premier Trotting):
o Pariați pe doi cai pronosticand că vor termina cursa pe primul și al doilea loc, intr-o anumită ordine.
o Dacă pariați pe calul A că va termina primul și pe calul B că va termina al doilea, calul A trebuie să termine primul și calul B trebuie să termine al doilea pentru ca dumneavoastră să caștigați pariul.
o Faceți clic pe Expert pentru a plasa un pariu Forecast Bet

.
• Pariu Dual Forecast (doar Premier Trotting):
o Pariați pe doi cai pronosticand că vor termina cursa, fie pe primul fie pe al doilea loc.
o Dacă pariați pe caii A și B pronosticand că vor termina in primele două poziții, ambii cai trebuie să termine cursa, fie pe primul fie pe al doilea loc pentru ca dumneavoastră să caștigați pariul.

o Faceți clic pe Expert pentru a plasa un pariu Dual Forecast.


Cum se joacă
Pariați pe caii care vor caștiga sau vor obține un loc in cursă.


Pentru a juca:
1. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați.
2. Plasați un pariu pe cal. Puteți plasa atat un pariu Win cat și un pariu Place pe același cal.
3. Faceți clic pe Start. Incepe cursa.
4. In cazul in care calul dvs. caștigă cursa sau obține locul pronosticat, sunteți plătit in funcție de suma pariului și cotele pe cal.
5. Faceți clic pe New Race pentru a juca din nou.
Notă : Faceți clic pe Replay Race pentru a vizualiza o reluare a cursei.

Germinator

Reguli de joc
• Reguli generale:
1. Puteți paria doar o singură monedă pe o linie de plată.
2. Toate liniile de plată sunt activate in mod permanent pentru fiecare rotire, astfel incat nu puteți selecta sau deselecta linii de plată.
3. Potriviți trei sau mai multe simboluri consecutive, pe orice linie de plată orizontală sau verticală.
4. Caștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație caștigătoare.
5. Combinațiile caștigătoare de simboluri nu este nevoie să fie afișate pe prima poziție pe linia de caștig pentru a caștiga.
6. După ce sunteți plătit, simbolurile germs (microbi) din combinația caștigătoare sunt eliminate.
7. Simbolurile de deasupra simbolurilor germs eliminate iși schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de mai jos.
8. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

• Reguli de joc Medi Bonus :
1. Trei sau mai multe simboluri Capsule afișate oriunde pe grilă, activează jocul MediBonus.
2. Caștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație caștigătoare.
3. Alegeți o tulpină de germs pentru a elimina toate simbolurile de germs ale tulpinii de pe grilă.
4. Simbolurile de deasupra simbolurilor germs eliminate iși schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de mai jos.
5. Nu există plăți pentru primul set de simboluri germs eliminate la inceputul jocului.
6. Toate pariurile jucate in jocul bonus sunt la fel ca și rotirea care a activat jocul bonus.
7. In cazul in care trei sau mai multe simboluri Capsule sunt afișate oriunde pe grilă la sfarșitul jocului bonus, jocul bonus Medi este reactivat.
8. Nu există plăți pentru simbolurile Capsule.
9. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigată cu pariul pe linie.
10. Caștigați totalul tuturor victorii afișate.
11. Caștigurile sunt colectate automat la sfarșitul jocului bonus.

• Reguli de pariuri și plată:
1. Caștigurile plătite sunt dependente de combinațiile de simboluri afișate după ce liniile orizontale iși opresc rotirea.
2. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigată cu pariul pe linia de plată.
3. Caștigați totalul tuturor victorii afișate.
4. Toate plățile sunt in credite.
5. Toate cifrele de plată indică valoarea de multiplicare caștigată pentru fiecare combinație posibilă.
6. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Joc Medi Bonus

Trei sau mai multe simboluri Capsule afișate oriunde pe grilă, activează jocul bonus Medi.
In acest joc:
• Caștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație caștigătoare.
• Alegeți o tulpină germ pentru a elimina toate simbolurile germ ale tulpinii de pe grilă.
• Simbolurile de deasupra simbolurilor germ eliminate iși schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de mai jos.
• Nu există plăți pentru primul set de simboluri germ eliminate la inceputul jocului.
• Toate pariurile jucate in jocul bonus sunt la fel ca și rotirea care a activat jocul bonus.
• Dacă trei sau mai multe simboluri Capsule sunt afișate oriunde pe grilă, la sfarșitul jocului bonus, jocul bonus Medi este reactivat.
• Nu există plăți pentru simbolurile Capsule.
• Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigate cu pariul pe linia de plată.
• Caștigați totalul victoriilor afișate.

Pentru a juca jocul bonus:
1. Faceți clic pe un germ. Toate simbolurile germ ale acestei tulpini sunt eliminate de pe grilă.
2. Un ecran de confirmare este afișat cu suma totală de bonus caștigată. Se revine automat la jocul slot normal.

Cum se joacă
Obiectivul jocului este de a roti rolele(tamburii) astfel incat simbolurile să formeze o combinație caștigătoare pe linia de plată. Plata depinde de combinația caștigătoare formată.
Pentru a juca:
1. Plasați un pariu.
2. Faceți clic pe Play.
3. Dacă aveți o combinație caștigătoare aliniată pe linia de caștig, caștigul este evidențiat și germs sunt eliminate. Simbolurile germs rămase iși schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de pe role. Vi se plătește suma caștigului așa cum este afișată in caseta Win.
4. Dacă nu aveți o combinație caștigătoare, partida este terminată și puteți juca din nou.

Four by Four


Reguli de joc
• Reguli generale:
1. Puteți paria doar o singură monedă pe o linie de plată.
2. Toate liniile de plată sunt activate in mod permanent pentru fiecare rotire, astfel, nu puteți selecta sau deselecta linii de plată.
3. Potriviți patru simboluri consecutive, pe orice linie de plată orizontală sau verticală.
4.Caștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație caștigătoare.
5. Combinațiile caștigătoare de simboluri nu este nevoie să se afișeze pe prima poziție pe linia de caștig pentru a caștiga.
6. Atunci cand intervine o combinație caștigătoare in timpul unei rulări sau după utilizarea unui nudge, simbolurile din combinațiile caștigătoare dispar după ce sunteți plătit. Simbolurile de deasupra simbolurilor eliminate iși schimbă poziția pentru a umple spațiile goale create de simbolurile eliminate.
7. Defecțiunile anulează toate jocurile și toate plățile.

• Regulile simbolului Wild:
1. Simbolul Star este un simbol Wild.
2. Nu inlocuiește simbolul etichetat Bonus Nudge.
3. Nu inlocuiește simbolul etichetat Free Play.
4. Creează propria combinație caștigătoare, atunci cand mai multe simboluri apar pe o linie de plată activată.
5.Simbolurile Four Star afișate pe o linie de plată acordă o valoare de multiplicare de 5x la totalul pariului.
6. Combinațiile caștigătoare multiple sunt plătite pentru fiecare linie de plată. Dacă există mai mult de o posibilă combinație caștigătoare pe o linie de plată, sunteți plătit pentru toate caștigurile.
• Reguli de joc Free Play Bonus:
1. Patru simboluri de joc etichetateFree Play, imprăștiate pe grilă, activează jocul Free Play Bonus.
2. Caștigați patru jocuri gratuite.
3. Caștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație caștigătoare.
4. Un simbol Wild este afișat in fiecare colț al grilei și rămane in această poziție pe toată durata jocurilor gratuite.
5. Toate pariurile jucate in jocul bonus sunt la fel ca și rotirea care a activat jocul bonus.
6. In cazul in care simbolurile etichetate Free Play sunt imprăștiate pe grilă in timpul jocurilor gratuite, este reactivat jocul jocul Free Play bonus.
7. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigată cu totalul pariurilor pe linie de pariere.

8. Caștigați totalul tuturor victorii afișate.
9. Caracteristica Nudge se poate activa in timpul jocului bonus.
10. In cazul in care caracteristica Nudge și caracteristica Free Play bonus sunt activate simultan, funcția Nudge este redată mai intai.
11. Caștigurile sunt colectate automat la sfarșitul jocului bonus.


• Reguli de Pariere și Plată:
1. Caștigurile plătite sunt dependente de combinațiile de simboluri afișate odată ce liniile orizontale iși opresc derularea.
2. Caștigurile sunt calculate prin inmulțirea valorii de multiplicare caștigată cu totalul pariurilor pe linie de pariere.

3. Caștigați totalul tuturor victorii afișate.
4. Toate figurile de plată arată valoarea de multiplicare caștigată pentru fiecare combinație posibilă.
5. Toate plățile sunt in credite.
6. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.


Cum se joacă


Obiectivul jocului este de a roti rolele astfel incat simbolurile să formeze o combinație caștigătoare pe linia de plată. Plata depinde de combinația caștigătoare formată.


Pentru a juca:
1. Se pune un pariu. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta dimensiunea monedei pe care doriți să o pariați.
2. Faceți clic pe Play.
3. Atunci cand apare o combinație caștigătoare in timpul unei rotiri sau după utilizarea unui nudge, simbolurile din combinația caștigătoare dispar după ce sunteți plătit. Simbolurile de deasupra simbolurilor eliminate iși schimba poziția pentru a umple spațiile goale create de simbolurile eliminate. Vi se plătește suma caștigată așa cum este afișată in caseta Win.
4. Dacă nu aveți o combinație caștigătoare, partida s-a terminat și puteți juca din nou.

12. Termeni și condiții Marjă 0%

1.Evenimentele și opțiunile de pariere oferite cu 0% Marjă nu se iau in calcul pentru rulajul bonusului.

2. Marja 0% este calculată prin rotunjirea cu 3 decimale (ex. 0.003 devine 0% prin rotunjire)

3. Marja 0% este disponibilă doar pentru marketurile 1-x-2 si caștigător meci.

4. Marja 0% este disponibilă intr-un interval de timp specificat, și este disponibilă doar inainte de inceperea evenimentului.

13. Termeni generali pentru Bonusuri

13.1 Aceste reguli generale pentru promoții, regulile pentru: bonusul de reincărcare pentru pariuri sportive, bonusul de bun venit pentru pariuri sportive precum și pentru pariurile gratuite sunt indisolubil legate de Termenii și condițiile noastre, a căror parte sunt și acceptarea lor este implicită inregistrării contului. Toți termeni folosiți in acest capitol care nu au o definiție vor avea sensul definit in Termenii și condițiile generale..

13.2 Toate ofertele și promoțiile sunt disponibile o singură dată per persoană, familie, locuință, adresă de email, număr de telefon, număr cont de efectuare a plăților, computer și IP.

13.3 Balanța totala a unui client este formată din balanța Cash pentru Pariuri Sportive, balanța Cash pentru Cazinou, balanța Bonus pentru Pariurii Sportive și balanța Bonus pentru Cazinou.Se pot efectua retrageri doar din balanțele Cash, balanțele Bonus putand fi folosite doar pentru plasarea pariurilor. Fondurile din balanța Bonus pentru Pariuri Sportive pot fi folosite pentru Pariuri Sportive și Pariuri Live iar fondurile din balanța Bonus de Cazinou pot fi folosite pentru Cazinou, Sloturi, Jocuri și Cazinou Live.

13.4 Retragerile se pot efectua doar din "Cash Pariuri Sportive".Pentru a retrage din balanța dvs. de cazinou vă rugăm intai să transferați fonduri din „Cash Cazinou” in „Cash Pariuri Sportive” și apoi să efectuați retragerea din „Cash Pariuri Sportive”. Orice transfer de fonduri din contul „Cash Cazinou” in contul „Cash Pariuri Sportive” va fi considerat ca retragere din contul de cazinou, și poate rezulta in anularea bonusurilor sau promoțiilor active pentru jocurile de cazinou.

13.5 Toate pariurile plasate vor folosi, mai intai, fondurile din balanțele Cash (pentru Pariuri Sportive sau Cazinou) inaintea fondurilor din balanțele de bonus. Banii reali vor fi mereu folosiți iinaintea fondurilor din balanța bonus!

13.6 Dacă nu este altfel specificat, toate promoțiile și bonusurile pot fi revendicate o singură data per Client iar un Client nu poate avea, in același timp, mai mult de un bonus activ pentru Pariuri Sportive și un bonus activ pentru Cazinou.

13.7 Orice bonus precum și caștigurile asociate lui vor fi anulate in momentul in care Clientul solicită o retragere inainte de a satisface condițiile de rulaj și/sau eligibilitate pentru acel bonus.

13.8 Pariurile cashout nu contribuie la condițiile de rulaj a oricărei promoții pentru Pariuri Sportive.

13.9 Rulajul rămas pentru un bonus poate fi găsit in pagina informații bonus, o data ce clientul este logat in contul său.

13.10 Dacă doriți să anulați un bonus activ, vă rugăm contactați Serviciul Clienți. In acest caz toate fondurile și caștigurile din balanța Bonus (pentru Pariuri Sportive sau Cazinou, in funcțe de bonusul anulat), atașate acestui bonus, vor fi anulate.

13.12 Toate promoțiile și bonusurile winmasters sunt oferite pentru jucători recreaționali. winmasters, poate limita eligibilitatea clienților săi de a participa la toate sau unele promoții. winmasters iși rezervă dreptul de a solicita documente de verificare a identității, inclusiv o poză cu clientul și documentul său de identitate, inainte de a credita un bonus in contul clientului.

13.13 winmasters iși rezervă dreptul de a modifica, anula, retrage sau refuza orice promoție, la discreția sa, fără nici o avertizare.

13.14 Toate deciziile managementului sunt finale.

Termeni pentru Bonusuri Pariuri Sportive

13.15 Dacă nu este altfel specificiat, rulajul pentru bonusurile la Pariuri Sportive este 8X (depozitul initial +suma bonus). In momentul indeplinirii condițiilor de rulaj, suma din balanța Bonus pentru Pariuri Sportive va fi mutată in balanța Cash pentru Pariuri Sportive și poate fi retrasă.

13.15.1 Dacă nu este atfel specificat, perioada pentru indeplinirea condițiilor de rulaj este de 60 de zile de la primirea bonusului. In cazul in care rulajul nu este indeplinit in decurs de 60 de zile fondurile din balanța de bonus vor fi anulate.

13.16 Dacă nu este altfel specificat, toate pariurile simple plasate la cote mai mici de 1,80 și pariurile multiple plasate la cote cumulate (totale) mai mici de 1,80 nu vor fi luate in calculul rulajului. Pentru ca un pariu multiplu să fie luat in calculul rulajului, fiecare selecție trebuie să fie la cote egale sau mai mari de 1.20. Nu se iau in considerare pentru rulaj, pariurile plasate pe piețele de tip handicap sau Forecast/Tricast. Pariurile sistem nu se iau in considerare pentru calculul rulajului.

13.17 Pariurile sunt luate in considerare pentru calculul rulajului doar după ce sunt inchise.

13.18 Orice caștig rezultat din pariurile plasate din balanța de Cash pentru Pariuri Sportive vor fi creditate in balanța Cash pană la valoarea depozitului inițial, folosit pentru bonus. Toate caștigurile realizate (miză și caștiguri) ce depășesc suma inițial depusă, vor fi virate in balanța de Bonus pentru Pariuri Sportive și se supun termeniilor pentru rulaj.

13.19 Orice profit ce rezultă dintr-un pariu plasat cu fonduri reale și fonduri bonus, va fi creditat in balanța de bonus și se supune termeniilor și condițiilor de rulaj.

13.20 O dată ce condițiile de rulaj sunt indeplinite, in perioada de timp și la cotele specificate, fondurile din balanța de bonus vor fi mutate in balanța de bani reali și pot fi retrase.

13.21 Dacă nu este altfel specificat, solicitarea unei retrageri din balanța de Cash pentru Pariuri Sportive in timp ce există fonduri in balanța de Bonus pentru Pariuri Sportive, va duce la anularea fondurilor din balanța de bonus.

13.22 winmasters iși rezervă dreptul de a exclude jucători din această promoție sau din promoțiile viitoare dacă avem motive să suspectăm un abuz al acestei promoții inclusiv modele de pariere care garantează profit garantat.

13.23 Detectarea unei relații intre utilizatori cum ar fi modele de pariere comune sau a oricărei strategii abuzive pentru exploatarea bonusurilor va duce la anularea promoției și a oricăror caștiguri rezultate din promoție precum și la suspendarea ireversibilă de la bonusurile și promoțiile următoare.

13.24 Pariuri repetitive și contradictorii nu vor conta in calculul rulajului bonusului.

13.25 Jucatorul nu are voie sa plaseze pariuri la mize mai mari decat depunerea initiala pana cand nu va efectua rulajul necesar al bonusului. In cazul incalcarii acestei reguli, bonusul si castigurile aferente vor fi retrase.

Termeni pentru bonusul Fără Depozit

13.26 Dacă nu este altfel specificat, bonusul Fără Depozit trebuie rulat de 10 ori inainte de a putea fi retras.

13.27 Dacă nu este altfel specificat, caștigul maxim rezultat dintr-un bonus Fără Depozit este de 5x suma bonus primită initial dar nu poate fi mai mare de 400 RON. (ex. Un bonus fără depozit de 10 RON poate genera caștiguri maxime de 50 RON, un bonus fără depozit de 200 RON poate genera caștiguri maxime de 400 RON)

13.28 Pentru a putea retrage caștigurile rezultate din bonusul Fără Depozit, clientul trebuie să efectueze un depozit in balanța pentru Pariuri Sportive, minim egal cu suma bonusului primit sau cu depozitul minim admis.

Termeni pentru Voucher Pariu Gratuit

13.29 Dacă nu este altfel specificat, caștigurile ce rezultă dintr-un voucher Pariu Gratuit vor fi virate in balanța de bani reali și pot fi retrase. Pentru acest tip de bonus, caștigurile sunt calculate ca profit net (Caștig final – Miză inițială), suma initial oferită ca bonus nefiind inclusă in caștigul final.

13.30 Un Voucher Pariu Gratuit este valabil doar pentru anumite sporturi, ligi, evenimente sau tipuri de pariu, conform specificațiilor fiecărei promoții.

13.31 Suma Voucherului Pariu Gratuit trebuie folosită integral pentru un singur pariu. In cazul in care nu este plasată intreaga miză pe un singur pariu, suma ramasă va fi anulată – Ex. Daca dintr-un pariu de 40 RON se plasează doar 20 RON, restul de 20 RON vor fi anulați.

13.32 Fondurile atribuite unui Voucher Pariu gratuit vor fi folosite inaintea fondurilor din balanța Cash -de exemplu, dacă un client primește un pariu gratuit de 50 RON și plasează un pariu de 100 RON, selectand pariul gratuit, atunci vor fi folosiți cei 50 RON atribuiți pariului gratuit și 50 RON din balanța Cash pentru Pariuri Sportive.

13.33 Orice pariu care satisface condițiile de eligibilitate pentru a primi un Voucher Pariu Gratuit nu poate beneficia ulterior de opțiunea Cashout.

13.34 Orice pariu Cashout nu este eligibil pentru a primi un Voucher Pariu Gratuit.

13.35 Dacă nu este altfel specificat, pariurile pe Handicap Asiatic și Peste/Sub nu sunt eligible pentru Voucher Pariu gratuit.

13.36 Dacă un pariu, care satisface condițiile pentru un voucher Pariu Gratuit, este anulat, winmasters iși rezervă dreptul de a retrage voucher-ul Pariu Gratuit din contul clientului, și poate decide, la propria discreție, dacă clientul va fi din nou eligibil pentru promoție.

13.37 Dacă pariul care declansează voucher-ul Pariu gratuit este in contradicție cu pariul plasat cu voucherul, atunci caștigurile generate de Pariul Gratuit vor fi anulate.

13.38 Pariurile combo și pariurile sistem, indiferent de numărul de pariuri individuale plasate, sunt eligibile pentru un singur Voucher Pariu Gratuit. De exemplu un pariu combo format din 3 pariuri simple eligibile, va primi un singur voucher Pariu Gratuit. La fel, in cazul pariurilor sistem formate din mai multe pariuri simple sau combinate eligible, va fi acordat un singur voucher Pariu Gratuit.

13.39 Pariurile eligibile pentru un voucher Pariu Gratuit nu vor fi luate in considerare pentru nicio altă ofertă.

13.40 Dacă nu este altfel specificat, toate pariurile plasate, vor fi considerate eligibile pentru voucherul Pariu Gratuit, inaintea oricărei alte oferte.

Termeni pentru Bonusul la Cazinou

13.41 Dacă nu este altfel specificat, rulajul pentru bonusurile la Cazinou este 30X (depozitul initial +suma bonus). In momentul indeplinirii condițiilor de rulaj, suma din balanța Bonus pentru Cazinou va fi mutatță in balanța Cash pentru Pariuri Sportive și poate fi retrasă.

13.42 Dacă nu este atfel specificat, perioada pentru indeplinirea condițiilor de rulaj este de 60 de zile de la primirea bonusului. In cazul in care rulajul nu este indeplinit in decurs de 60 de zile fondurile din balanța de bonus vor fi anulate.

13.43 La indeplinirea cerințelor de pariere contribuie pariurile pe toate jocurile la winmasters, dar anumite jocuri contribuie in măsură mai mare decat altele.

13.44 Mai jos veți găsi o listă de contribuții la cerințele de pariere pentru fiecare tip individual de joc:

Categorie joc Contribuție miză%

Sloturi (toate tipurile) 100%

Carduri răzuibile 20%

Arcade 20%

Ruletă (și Ruletă Live) 10%

Jocuri cărți 10%

Blackjack (și Live Blackjack) 10%

Video Poker 10%

Exemple:

o Un pariu de 20 RON la jocurile de tip Slot va contribui cu 20 RON la cerințele de rulaj

o Un pariu de 20 RON la ruletă va contribui cu 2 RON la cerințele de rulaj

o Un pariu de 20 RON la Keno va contribui cu 4 RON la cerințele de rulaj

13.45 Orice caștig rezultat din pariurile plasate din balanța de Cash pentru Cazinou vor fi creditate in balanța Cash pană la valoarea depozitului inițial, folosit pentru bonus. Toate caștigurile realizate (miză și caștiguri) ce depășesc suma inițial depusă, vor fi virate in balanța de Bonus pentru Cazinou și se supun termeniilor pentru rulaj.

13.46 Orice profit ce rezultă dintr-un pariu plasat cu fonduri reale și fonduri bonus, va fi creditat in balanța de bonus și se supune termeniilor și condițiilor de rulaj.

13.47 Folosirea fondurilor din balanța bonus de Cazinou cu scopul unic de a progresa mai rapid prin rundele bonus a unor jocuri multi-level precum Castle Builder, Devil's Delight, Champion of the Track, Robin Hood, the Wishmaster, Eggomatic și Big Bang, pentru a declanșa acumularea de caștiguri in contul Cash de Cazinou fără a indeplini condițiile de rulaj, poate duce la anularea bonusurilor și a caștigurilor rezultate din rundele bonus, indiferent dacă jucătorul deține o parte din fonduri in balanța de bonus ,in momentul declanșării rundei bonus.

13.48 Toate caștigurile rezultate din pariuri plasate cu fonduri din balanța de bonus pentru Cazinou, inainte de indeplinirea condițiilor de rulaj dar completate după ce bonusul a fost rulat, pierdut sau anulat, for fi anulate.

13.49 Cerințele de rulaj pentru bonusurile de Cazinou sunt inlăturate la anularea sau expirarea bonusului. In cazul in care un client dorește să efectueze o nouă depunere in timp ce balanța bonus pentru Cazinou este mai mare de 0.00 RON, clientul trebuie să contacteze Serviciul Clienți, inainte de plasarea oricărui pariu, pentru a se asigura ca balanța bonus este anulată. In caz contrar, cerințele de rulaj asociate sumei din balanța bonus vor rămane in vigoare pentru noul depozit.

13.50 Caștigurile rezultate dintr-o promoție de cazinou, care sunt transferate din balanța de Cash pentru Cazinou in balanța Cash pentru Pariuri Sportive, nu vor fi considerate ca un depozit eligibil pentru orice promoție, atunci cand sunt transferate inapoi in balanța Cash pentru Cazinou. Orice caștiguri care rezultă dintr-un astfel de transfer și sunt eronat admise pentru bonus la depozit, vor fi anulate.

13.51 Orice transfer de fonduri intre balanțele Cash de Cazinou și Cash Pariuri Sportive cu scopul de a primi bonusuri nemeritate, va fi considerat o incalcare a politicii de joc și poate conduce la retragera caștigurilor și chiar la inchiderea contului.

Termeni pentru Bonus Cazinou Fără Depozit

13.52 Dacă nu este altfel specificat, bonusul Fără Depozit trebuie rulat de 10 ori inainte de a putea fi retras.

13.53 Dacă nu este altfel specificat, caștigul maxim rezultat dintr-un bonus Fără Depozit este de 10x suma bonus primită initial dar nu poate fi mai mare de 500 RON. (ex. Un bonus fără depozit de 10 RON poate genera caștiguri maxime de 100 RON, un bonus fără depozit de 200 RON poate genera caștiguri maxime de 500 RON)

13.54 Pentru a putea retrage caștigurile rezultate din bonusul Fără Depozit, clientul trebuie să efectueze un depozit in balanța pentru Cazinou, minim egal cu suma bonusului primit sau cu depozitul minim admis.

Termeni pentru Bonusul Rotiri Gratuite

13.55 Fiecare utilizator care depune specific unei promoții, in perioada in care aceasta este disponibilă, va primi numărul specificat de rotiri gratuite, la jocul specificat in pagina promoției (desktop sau mobil).

13.56 Dacă nu este altfel specificat, maxim 5 Rotiri Gratutie sunt permise per cont/persona/adresă/IP.

13.57 Caștigurile generate de rotirile gratuite trebuiesc rulate de minim 15 ori inainte de a putea fi retrase. In cazul in care este solicitată o retragere inainte satisfacerii condițiilor de rulaj, bonusul precum și caștigurile rezultate din acesta vor fi anulate. La indeplinirea condițiilor de rulaj, fondurile bonus vor fi transferate in balanța Cash Cazinou.

13.58 Dacă nu este altfel specificat, rotirile gratuite sunt valabile 10 zile după ce au fost activate prima dată.

13.59 Dacă nu este altfel specificat, clienții au 7 zile pentru a indeplini condițiile de rulaj, in caz contrar bonusul va fi anulat.

13.60 Condițiile de rulaj pentru fiecare joc in parte sunt stabilite in conformitate cu Termenii și Condițiile winmasters Cazinou.

13.61 Caștigul maxim din rotirile gratuite este limitat la 200 RON.


Termeni pentru rotirile gratuite Fără Depozit

13.62 In cazul in care utilizatorii vor lua parte la aceast tip de promoţie cu rotiri gratuite de mai mult de trei ori şi nu efectuează nicio depunere pe winmasters, toate caştigurile provenite din aceste rotiri gratuite vor fi anulate şi nu vor fi disponibile pentru retraregere.

13.63 Termeni pentru plata bonusului

-caștigurile din bonus contribuie la soldul bonusului aplicand raportul asupra pariului inițial (de exemplu: dacă plasați un pariu de 15, unde 10 provin din fonduri reale și 5 provin din soldul bonusului și căștigați 30, 20 vor merge la soldul real, in timp ce 10 vor merge la balanta bonusului, menținand raportul de 2: 1)

-caștigurile obținute din fondurile reale contribuie intotdeauna la bonusurile care au fost active in momentul pariului inițial, pană la nivelul inițial al bonusului in sine

-caștigurile din fonduri reale care răman după ce toate bonusurile au fost determinate, contribuie la soldul fondurilor reale

-dacă un bonus expiră sau este anulat, pariurile din fonduri reale care au fost active inainte de expirarea/anulare bonusului, vor contribui in continuare la determinarea soldului bonusului pană la nivelul inițial

-dacă bonusul este stabilit, toate pariurile active contribuie la soldul real de fonduri

13.64 Inaintea procesării unei retrageri jocul dumneavoastă va fi analizat pentru orice metode de joc neregulamentare. Pentru a incuraja jocul correct, pariurile cu marjă foarte mică sau zero la fel ca și pariurile “hedge” vor fi considerate neregulamentare pentru orice fel de rulaj al bonusurilor. Alte exemple includ, dar nu sunt limitate la, plasarea de pariuri cu mize mai mari decat depozitul initial inainte de indeplinirea condițiilor de rulaj. In cazul in care winmasters decide, la propria discreție, că au existat jocuri neregulamentare, atunci poate opri orice retrageri și confisca caștigurile rezultate.

13.65 winmasters consideră toți termenii de mai sus referitori la promoțiile pentru Pariuri Sportive și Cazinou ca fiind corecți pentru ambele părți. Dacă doriți orice clarificare cu privire la aceștia vă rugăm contactați Serviciul Clienți.